แม่ละอ่อน

  N/A   แร็พ   สตริง   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม่ละอ่อน N/A

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

F C | A# F |
F C | A# F |

ฝากพระจันFทร์ช่วยไปบอกเธอทีCต้องการอะไรA# ถ้าไม่ใช่เงินก็พอมีFผมดีไม่พFอ หรือเป็นเพราะเธอไม่พอดีCและก็ไม่ได้ติดที่เธA#อ ก็นี่ N/A You Know MFe

ก็ไม่ได้เป็Fนแบบที่เธอหวัง และแบCบที่เธอต้องการอยากบอA#กว่าเธอน่ารัก ค่นั้น และไม่Fว่าใครก็ตามบางทีFก็อยากเจอในฝัน หรือไม่Cก็ยามวิกาลและมีA#แค่เธอเท่านั้น แต่เธอFคงไม่ต้องการหรอก

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

ก็มีแค่ใFจ ตัวคงบ่ฮู้ เปิ้นมันCคงคาบไปก่อนฮักแต๊นA#า ตัวคงบ่ฮู้ ตัวเลFยมองข้ามไปก่อนก็เขาทั้งงาFม ใครจะไปสู้เปรียบตัวCเหมือนแม่ละอ่อนฮักแต๊นA#า หมดคำจะอู้ อ้ายคงFจะต้องไปก่อน

F C | A# F |

อ้ายคงจะต้อFงไปก่อน  C | A# F

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

* |

F C | A# F | ( x4 )

Dm A# | F C |ฟังเพลง - แม่ละอ่อน N/A - YouTube

เนื้อเพลง แม่ละอ่อน N/A ฝากพระจันทร์ช่วยไปบอกเธอที ต้องการอะไร ถ้าไม่ใช่เงินก็พอมี ผมดีไม่พอ หรือเป็นเพราะเธอไม่พอดี และก็ไม่ได้ติดที่เธอ ก็นี่ N/A You Know Me ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เธอหวัง และแบบที่เธอต้องการ อยากบอกว่าเธอน่ารัก ค่นั้น และไม่ว่าใครก็ตาม บางทีก็อยากเจอในฝัน หรือไม่ก็ยามวิกาล และมีแค่เธอเท่านั้น แต่เธอคงไม่ต้องการหรอก ก็มีแค่ใจ ตัวคงบ่ฮู้ เปิ้นมันคงคาบไปก่อน ฮักแต๊นา ตัวคงบ่ฮู้ ตัวเลยมองข้ามไปก่อน ก็เขาทั้งงาม ใครจะไปสู้ เปรียบตัวเหมือนแม่ละอ่อน ฮักแต๊นา หมดคำจะอู้ อ้ายคงจะต้องไปก่อน อ้ายคงจะต้องไปก่อน