ฮักนี้ห้ามเปิดโต

  แนน สุนิสา สมสุข   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักนี้ห้ามเปิดโต แนน สุนิสา สมสุข
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: ปกครอง ดวงจิตต์ติดต่องานแสดง: 0630211701

A | G#m |A | B |

A | G#m |A | B | B |

บ่Eเคยฮู้.. บ่เคG#mยชัดเจน..ว่C#mาสถานะสองเฮา..เป็Bนหยังกัน..บ่Eเคยเห็น.. ว่าเป็G#mนคนสำคัญ..ฮู้C#mแต่ว่ามีความสัมพันธ์..ลึกซึ้งBเกินคนทั่วไป..

แล้วตอนใC#mด๋..สิเปลี่BยนสถานะหC#mมู่มาอAยู่..ในสถานBะกำลังคบกันEในเฟสC#mล้วตอBนใด๋C#m..สิเปิดเผBย อับเดG#mตเรื่องเฮาคบกันC#mได้คั่นบ่Aชัดเจนต่อไป..  Amคนอื่G#mน..กะมีEสิทธิ์..

ฮักนี้ห้ามเปิดโA | Bต..ส่ำG#mถืกโสถิ่มแล้ว ตั้งแต่เริ่มC#mฮักอยาF#mกเอิ้นว่าผู้บ่าว กะเอิ้C#mนบ่เต็มปากได้งินAเพียงคำว่าฮัก แต่เปิดเผBยบ่ได้..

ฮักนี้ห้ามเปิดโA | Bต..ถืG#mกโสถิ่มอีหลี ตามคาดการC#mณ์ไว้รัF#mบภาระการตัดใจลืม เจ็C#mบจนฮอดมื้อตายฮัAก แต่เผิดโตBบ่ได้..ย้อนในใจคบซ้อEนหลายคน

A | G#m |A B | E |

A B | G#m C#m |A B | E |

* | ** | *** |

A | G#m |A | B |E |ฟังเพลง - ฮักนี้ห้ามเปิดโต แนน สุนิสา สมสุข - YouTube

เนื้อเพลง ฮักนี้ห้ามเปิดโต แนน สุนิสา สมสุข บ่เคยฮู้ บ่เคยชัดเจน ว่าสถานะสองเฮา เป็นหยังกัน บ่เคยเห็น ว่าเป็นคนสำคัญ ฮู้แต่ว่ามีความสัมพันธ์ ลึกซึ้งเกินคนทั่วไป แล้วตอนใด๋ สิเปลี่ยนสถานะหมู่ มาอยู่ ในสถานะกำลังคบกันในเฟส แล้วตอนใด๋ สิเปิดเผย อับเดตเรื่องเฮาคบกันได้ คั่นบ่ชัดเจนต่อไป คนอื่น กะมีสิทธิ์ ฮักนี้ห้ามเปิดโต ส่ำถืกโสถิ่มแล้ว ตั้งแต่เริ่มฮัก อยากเอิ้นว่าผู้บ่าว กะเอิ้นบ่เต็มปาก ได้งินเพียงคำว่าฮัก แต่เปิดเผยบ่ได้ ฮักนี้ห้ามเปิดโต ถืกโสถิ่มอีหลี ตามคาดการณ์ไว้ รับภาระการตัดใจลืม เจ็บจนฮอดมื้อตาย ฮัก แต่เผิดโตบ่ได้ ย้อนในใจคบซ้อนหลายคน