กะถินคืนถิ่น (ກະຖິນຄືນຖິ່ນ)

  สิลิพอน สีปะเสิด   ลูกทุ่ง   ลาว   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระถินคืนถิ่น สิลิพอน สีปะเสิด ຄອດເພງ ກະຖິນຄືນຖິ່ນ ສິລິພອນ ສີປະເສີດ
สังกัดค่าย: UNA MUSIC

F#m | F#m |E | F#m |

F#m | F#m |E | F#m |
F#m | F#m | E |

F#mม..เอย..ลF#mม..   ลมF#mหนาวพัดฮวงAข้าวลมเหนืF#mอพัดมาเบา Bmแต่ความเหงEาเข้าเต็มห้องใF#m

จากนF#mามาเกือบ 2 ปีF#m..  อยู่ราF#mชธานีเมืองไทAแดนดิF#mนถิ่นสะตอผักใหAญ่แต่หัวใจEห่วงหาบ้านF#m | Eเฮา

F#mม..วอย..วอF#mย..   ใจEล่องลอยว้าเAหว่คิดฮอF#mดบ้านเฮาแท้เBmด้   คิดเด้E คิดฮอดผู้บ่Aาว

จากกัF#mนงานออกพรรษF#mา..  สัญญEาว่าสิคืนบ้านเฮAไปนั่งเบิ่F#mงบุญสวงเฮือหม่องเก่Bmหม่องสองเฮาEนัดกันมั่นหF#m | Eมาย

คำF#mอ้ายสั่Bmง..ยังดังก้อEงอยู่วอนวอAวอนวอEน วอนวอAหัวใจF#mเสิ่นห่วงหาอาวรBmณ์ยามนอEนก็กอดหมอนแทนอ้าF#mบ่เคF#mยลืมหมากกะถิF#mน..  เถิงกิEนสะตอฟักใหAญ่ยามกิF#mนหมากสะตอเทื่อใBmด๋ก็คิดใส่Eหมากกะถินบ้านF#m | Eเฮา..

F#mน..เอย..คF#mน..   คนEหูเบาเอาง่าAสั่งให้รF#mอคงบ่เถิงตาBmย  สิโวยวาEยหยังเด้ผู้บ่AาวอดใF#mจรออีกจักปีF#m..  เถิงปีนี้EนัดกันสิฟาAวล์ปีสิมF#mาจึงพ้อกันหนอBmเฮา น้องสิต่าEวคืนถินกะถิF#m

F#m | F#m |F#m | A |
F#m | Bm |E | A |
F#m | F#m |F#m | A |
F#m | Bm |E | F#m E |

* | ** |

F#m | F#m | E | F#m | ( x2 )ฟังเพลง - กระถินคืนถิ่น สิลิพอน สีปะเสิด ກະຖິນຄືນຖິ່ນ ສິລິພອນ ສີປະເສີດ - YouTube

เนื้อเพลง กระถินคืนถิ่น สิลิพอน สีปะเสิด ເນື້ອເພງ ກະຖິນຄືນຖິ່ນ ສິລິພອນ ສີປະເສີດ ลม เอย ลม ลมหนาวพัดฮวงข้าว ลมเหนือพัดมาเบาๆแต่ความเหงาเข้าเต็มห้องใจ จากนามาเกือบ 2 ปี อยู่ราชธานีเมืองไทย แดนดินถิ่นสะตอผักใหญ่ แต่หัวใจห่วงหาบ้านเฮา ลม วอย วอย ใจล่องลอยว้าเหว่ คิดฮอดบ้านเฮาแท้เด้ คิดเด้ คิดฮอดผู้บ่าว จากกันงานออกพรรษา สัญญาว่าสิคืนบ้านเฮา ไปนั่งเบิ่งบุญสวงเฮือหม่องเก่า หม่องสองเฮานัดกันมั่นหมาย คำอ้ายสั่ง ยังดังก้องอยู่วอนวอน วอนวอน วอนวอน หัวใจเสิ่นห่วงหาอาวรณ์ ยามนอนก็กอดหมอนแทนอ้าย บ่เคยลืมหมากกะถิน เถิงกินสะตอฟักใหญ่ ยามกินหมากสะตอเทื่อใด๋ ก็คิดใส่หมากกะถินบ้านเฮา คน เอย คน คนหูเบาเอาง่าย สั่งให้รอคงบ่เถิงตาย สิโวยวายหยังเด้ผู้บ่าว อดใจรออีกจักปี เถิงปีนี้นัดกันสิฟาวล์ ปีสิมาจึงพ้อกันหนอเฮา น้องสิต่าวคืนถินกะถิน