ขอคืนมา

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอคืนมา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

D | D |A | A |D | D |

เกิดมาDผจญภัยในโลกกว้Aางทุกอย่าGงอยากได้มา ต้องขวนDขวายสิ่งเดียBmวที่ติดตัวตอนเกิดAกายคือสิทGธิเสรีความเป็นคA

หวงแหDนถนอมรักดั่งดวงAใจคือควาGมภาคภูมิใจที่ได้มีDบัดนี้BmความภาคภูมิกลับสูญหAายเพราะใครGถือปืนมาปล้นเอาไAป..

สิBmทธิเสAรี.. ถูกเขาGช่วงชิงไปต่อหน้Bmไม่เคยAได้คืนด้วยการขอต้องแลกGมาด้วยเลือดกับน้ำAตา..

ขอคืนมาเถอะ ขBmอ..ก้มลงกราบแทบAเท้า ติดตีน..สิ่งที่บอGกถึงความเป็นไทย..หัวใจGเสรีจะโบยบิAน..

D | A |G | Bm |
A | A |G | A | A |

* | ** |

D | D |A | A |D | D |

หัวใจDไม่มีปีกจะโบยAบินเฝ้าคอยGความเมตตาธรรมจากเขDกลิ่นคาBmวเลือดน้ำตาเคยจดจำAบทเรียGนจากหนหลังให้ผ่านAไป..

** | ** | ** | ** |

ขอคืนมาเถอะ! Bmฟังเพลง - ขอคืนมา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - YouTube

เนื้อเพลง ขอคืนมา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เกิดมาผจญภัยในโลกกว้าง ทุกอย่างอยากได้มา ต้องขวนขวาย สิ่งเดียวที่ติดตัวตอนเกิดกาย คือสิทธิเสรีความเป็นคน หวงแหนถนอมรักดั่งดวงใจ คือความภาคภูมิใจที่ได้มี บัดนี้ความภาคภูมิกลับสูญหาย เพราะใครถือปืนมาปล้นเอาไป สิทธิเสรี ถูกเขาช่วงชิงไปต่อหน้า ไม่เคยได้คืนด้วยการขอ ต้องแลกมาด้วยเลือดกับน้ำตา ขอคืนมาเถอะ ขอ ก้มลงกราบแทบเท้า ติดตีน สิ่งที่บอกถึงความเป็นไทย หัวใจเสรีจะโบยบิน หัวใจไม่มีปีกจะโบยบิน เฝ้าคอยความเมตตาธรรมจากเขา กลิ่นคาวเลือดน้ำตาเคยจดจำ บทเรียนจากหนหลังให้ผ่านไป ขอคืนมาเถอะ!


"สิทธิเสรีถูกเขาช่วงชิงไปต่อหน้า ไม่เคยได้คืนด้วยการขอ ต้องแลกมาด้วยเลือดกับน้ำตา" บทเพลงเรียกร้องเสรีภาพ จากอัลบั้ม บันทึกการเดินทาง ปี พ.ศ.2534 ของปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิต #ขอคืนมา #พงษ์สิทธิ์ #คำภีร์