หวัง

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หวัง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เรียบเรียง/ดนตรี: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์โปรดิวเซอร์: ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Am | Am |F | G |
Am | Am |F | G |

   เกิAmดเป็นคน  F  เป็นคGนโดยธรรมAmชาติ F  ความคิGดจิตใจAmสามารถ..  F  รู้ขลาGด รู้สู้Am รู้ซึ้ง.F G.

   ชั่Amวชีวิต   F  คิดหวัGงตั้งใจAmไว้มาก F  ประชGาธิปไตAmยในไทยชาติ F  เป็นใบGเต็มที่Amเต็มร้อย.F G.

   จึงออAmกตามหา   F  ประชGาธิปไตAmยดังว่า F  เพื่อนร่วGมอุดมการAmณ์หลายหลาก F  สิบร้อGยพันหมื่Amนแสนล้าน.F G.

Am | Am |F | G |
Am | Am |F | G |

   มีมืAmอปีศาจ.. F เข่นฆ่Gาให้ล้มหาAmยตายจาก F  แย่งชิGงสิ่งหวังAmอันสูงค่า.. F กระชาGกลงอAmเวจี.F G.   ควาAmมรู้สึก.. F คับแค้Gนแน่นไปAmถึงข้างใน F  คืบคลาGนเข้ามารุAmมสุมใจ F  เห็นเพื่อGนล้มตาAmยลงอย่างนี้..F G

   เพื่อนบAmริสุทธิ์.. F สองมืGอสองแขAmนว่างเปล่า F  ร่วงกราGวลงกอAmงแทบสองบาท F  ปีศาGจร้ายนั่งบนAmเก้าอี้..F G

Am | Am |F | G |
Am | Am |F | G |

ไม่Fเป็นธรรมทุกสิ่ง ไม่เป็นธรรมทุกอย่างคนตาAmยก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไปปรFะชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเราแต่ควAmามเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน

Am | Am |F | G |
F | F G | Am | Am G | F | F G | Am | Am |

** |

Am | Am |F | G |

* | ** |

Am | Am |F | G |Am |ฟังเพลง - หวัง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - YouTube

เนื้อเพลง หวัง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เกิดเป็นคน เป็นคนโดยธรรมชาติ ความคิดจิตใจสามารถ รู้ขลาด รู้สู้ รู้ซึ้ง ชั่วชีวิต คิดหวังตั้งใจไว้มาก ประชาธิปไตยในไทยชาติ เป็นใบเต็มที่เต็มร้อย จึงออกตามหา ประชาธิปไตยดังว่า เพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายหลาก สิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน มีมือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี ความรู้สึก คับแค้นแน่นไปถึงข้างใน คืบคลานเข้ามารุมสุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้ เพื่อนบริสุทธิ์ สองมือสองแขนว่างเปล่า ร่วงกราวลงกองแทบสองบาท ปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้ ไม่เป็นธรรมทุกสิ่ง ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง คนตายก็ตายลงไป คนอยู่ก็สู้ต่อไป ประชาชนอย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา แต่ความเป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน