ฤดูกาล

  คลีโพ   เรืองฤทธิ์   Warin   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฤดูกาล เรืองฤทธิ์ feat Warin & คลีโพ (demo)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เรืองฤทธิ์ บุญรอดดนตรี: เรืองฤทธิ์ บุญรอด

A# F/A | Gm Dm |D# Dm | Cm F |

เมื่A#อสายฝนหล่นลF/Aงจากฟ้า.. Gm   ฉันเฝ้ามอDmง..นอD#กหน้าต่างนั้น ยังคงDmเห็น.. เธอCmเต้นรำเปียกปอFน..

หมู่A#ใบไม้โบกมือF/Aทักทาย..  Gm   สายลมเพื่อนเก่DmดัD#งคืนวัน ที่เคDmยล่วงผ่าน หวCmน กลัFบ คืA#

เมื่A#อยามร้อนเดือนเมF/Aษาฯ..  Gm   อ่อนล้าโรยแDmรงดวงD#อาทิตย์ยังส่องDmแสง..ลอดไCmปในความทรงจำF..หมู่A#ใบไม้ร่วงF/Aโรย.. ปลิGmวไปตามสายลDmนกD#ตัวคุ้นที่เคDmยชื่มชม หาCmยไป Fไม่กลับคืA#น..

เมื่CmอลมหนาFวพัดโชยA#มา    Cm   ค่ำคืFนแสนนาA#ฟัCmงบทเพลFงของดวงA#จันทร์ กล่อมขวัCmญในยFามนิทรA#มีCmเรื่องราFวของวันA#ก่อน.. ซ่อCmนอยู่FในแสงดาA#ยัCmงคงคิดถึงเธDmอ เปลี่ยนไCmปเพียFงฤดูกาA#

A# F/A | Gm Dm |D# Dm | Cm F |
A# F/A | Gm Dm |D# Dm Gm | Cm F A# |

* | ** |

ยัCmงคงคิดถึงเธDmอ เปลี่ยนไCmปเพียFงฤดูกาA#ฟังเพลง - ฤดูกาล เรืองฤทธิ์ feat วรินทร์ & คลีโพ (demo) - YouTube

เนื้อเพลง ฤดูกาล เรืองฤทธิ์ feat Warin & คลีโพ (demo) เมื่อสายฝนหล่นลงจากฟ้า ฉันเฝ้ามอง นอกหน้าต่างนั้น ยังคงเห็น เธอเต้นรำเปียกปอน หมู่ใบไม้โบกมือทักทาย สายลมเพื่อนเก่า ดังคืนวัน ที่เคยล่วงผ่าน หวน กลับ คืน เมื่อยามร้อนเดือนเมษาฯ อ่อนล้าโรยแรง ดวงอาทิตย์ยังส่องแสง ลอดไปในความทรงจำ หมู่ใบไม้ร่วงโรย ปลิวไปตามสายลม นกตัวคุ้นที่เคยชื่มชม หายไป ไม่กลับคืน เมื่อลมหนาวพัดโชยมา ค่ำคืนแสนนาน ฟังบทเพลงของดวงจันทร์ กล่อมขวัญในยามนิทรา มีเรื่องราวของวันก่อน ซ่อนอยู่ในแสงดาว ยังคงคิดถึงเธอ เปลี่ยนไปเพียงฤดูกาล ยังคงคิดถึงเธอ เปลี่ยนไปเพียงฤดูกาล