สามช่าคาราบาว

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สามช่าคาราบาว คาราบาว
สังกัดค่าย: Warner Music

A | Bm |A | D |
A | Bm |A | D |

อันAลูกผู้ชายไว้ลายมือDนั้นคือยศใช้Aดีดกีตาร์ให้เป็นโน้Dตร้องเพลงแหล่คอAยปลุก คอยปล้ำ กับสังคมDที่ปรวนแปรให้Aพ่อ ให้แม่ ให้พี่น้อDงได้ร้องตาม

 A  สมญาว่าถึกDควายทุย.. A  เสียงกลอง เสียงขลุ่Dย ปลุกวิญญาณ A  สมญาว่าถึกDควายทุย.. A  ลำนำขับขานผู้Dทุกข์เข็ญ   คลายควาAมลำเค็ญแด่กรรมกรDชาวนา   ดังผืนผ้Aาเช็ดหน้าซับน้ำตาDผู้ยากจน

A | Bm |A | D |
A | Bm |A | D |

นาAนสิบห้าปี ผ่านพ้นมาDสิบห้าฝนเราAรวบรวมพล รวบรวมเพื่อDนผองน้องพี่กลัAบมาพบกัน พบกับท่าDนในครั้งนี้ใช่ฝาAกผีฝากไข้ แต่ตั้งใจDมาฝากเพลง

 A  สมญาว่าคาDราบาว.. A  บัวลอยเจ้าเก่Dาเขามาเอง A  สมญาว่าคาDราบาว.. A  มะโหนกหำน้อDยลูกชาวนาฮาร์ดร็อAค ชะชะช่า ฮึ้ม! ลีลาDครื้นเครงคารวะAด้วยบทเพลงสามช่าDคาราบาว

มา มา มาเริAงระบำ สามช่าคDาราบาวมา มา มาเริAงระบำ สามช่าคDาราบาว

* |

A | Bm |A | D |
A | Bm |A | D |

คนGเราบางทีAมีชีวิDตคล้ายละคBmนำGมาสะท้อAนในบทเพลDงเพื่อชีวิBmเป็Gนเพื่อนคลายเหAงา คอยปลุกเร้DาทางความคิBmเป็Gนผู้ปลอบจิAตและปลุกใDจให้ต่อสู้Bm

** |

A | D |A | D |A | D |A | D |
A | D |A | D |A | D |A | D |

A | Bm |A | D |A | Bm |A | D |

เป็Aนสิบห้าปีที่ตั้งใจDให้จดจำตราAบที่สังคมยังเหลื่อมล้ำDสู้ต่อไปขอAร่วมเส้นทางเพื่อสร้าวสรรDค์สังคมไทยให้แผ่นAดินสดใส ฟ้ารุ่งราDงสว่างเรือง

* | * |ฟังเพลง - สามช่าคาราบาว คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง สามช่าคาราบาว คาราบาว อันลูกผู้ชายไว้ลายมือนั้นคือยศ ใช้ดีดกีตาร์ให้เป็นโน้ตร้องเพลงแหล่ คอยปลุก คอยปล้ำ กับสังคมที่ปรวนแปร ให้พ่อ ให้แม่ ให้พี่น้องได้ร้องตาม สมญาว่าถึกควายทุย เสียงกลอง เสียงขลุ่ย ปลุกวิญญาณ สมญาว่าถึกควายทุย ลำนำขับขานผู้ทุกข์เข็ญ คลายความลำเค็ญแด่กรรมกรชาวนา ดังผืนผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาผู้ยากจน นานสิบห้าปี ผ่านพ้นมาสิบห้าฝน เรารวบรวมพล รวบรวมเพื่อนผองน้องพี่ กลับมาพบกัน พบกับท่านในครั้งนี้ ใช่ฝากผีฝากไข้ แต่ตั้งใจมาฝากเพลง สมญาว่าคาราบาว บัวลอยเจ้าเก่าเขามาเอง สมญาว่าคาราบาว มะโหนกหำน้อยลูกชาวนา ฮาร์ดร็อค ชะชะช่า ฮึ้ม! ลีลาครื้นเครง คารวะด้วยบทเพลงสามช่าคาราบาว มา มา มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว มา มา มาเริงระบำ สามช่าคาราบาว คนเราบางทีมีชีวิตคล้ายละคร นำมาสะท้อนในบทเพลงเพื่อชีวิต เป็นเพื่อนคลายเหงา คอยปลุกเร้าทางความคิด เป็นผู้ปลอบจิตและปลุกใจให้ต่อสู้ เป็นสิบห้าปีที่ตั้งใจให้จดจำ ตราบที่สังคมยังเหลื่อมล้ำสู้ต่อไป ขอร่วมเส้นทางเพื่อสร้าวสรรค์สังคมไทย ให้แผ่นดินสดใส ฟ้ารุ่งรางสว่างเรือง