นกขุ่ม

  สาวบ้านภู   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นกขุ่ม สาวบ้านภู

C | Em |Dm | G |

แม่นผู้ใด๋Cเว้าแว้ฮักแท้แพ้ควาEmมใกล้ชิดอยู่นำกัDmนสุมื้อยังบ่คิดอีหยังนำกูGเลยใดแม่นผู้ใด๋Cเว้าว่าเวลาสิเยียวยEmาส่อยได้พยายาDmมแล้วใด๋.. แต่ใจGกะยังคึดต่อ

แนวนาบ่สมข้Fาว เสาเฮือนบ่สมขื่Gผือบ่สมสาดเฮี่Emยน งัวเกวียนบ่สมแAmพ้กะบ่แปลก.F G.         ที่คนผู้ฮ่ายบ่สCมเพิ่นEm

เป็นFกะแค่นกขุ่มซุ่มเบิ่Gงแต่โตเขาเหลีEmยวเบิ่งโตเฮาบ่สมเขAmาแต่เพียงน้อยคอFยแต่แนมจ้องส่องหGาแต่โตเพิ่นบืEmนฮักขึ้นเนินเพิ่นบ่หัAmวซาจ้อยขอFงบ่เป็นตาจ้ำ อย่าสิจุ่Gมน้อลงตักเขEmาบ่เคยฮัก อย่าสิเทียAmวน้อไปใกล้เจียFมโตแหน่ถ่อน เบิ่งเจ้าขอGงแหน่ใจอย่าสิฮักFเขาหลาย..G | Cเขาบ่ได้ฮักCเฮา..ฟังเพลง - นกขุ่ม สาวบ้านภู - YouTube

เนื้อเพลง นกขุ่ม สาวบ้านภู แม่นผู้ใด๋เว้าแว้ฮักแท้แพ้ความใกล้ชิด อยู่นำกันสุมื้อยังบ่คิดอีหยังนำกูเลยใด แม่นผู้ใด๋เว้าว่าเวลาสิเยียวยาส่อยได้ พยายามแล้วใด๋ แต่ใจกะยังคึดต่อ แนวนาบ่สมข้าว เสาเฮือนบ่สมขื่อ ผือบ่สมสาดเฮี่ยน งัวเกวียนบ่สมแพ้ กะบ่แปลก ที่คนผู้ฮ่ายบ่สมเพิ่น เป็นกะแค่นกขุ่มซุ่มเบิ่งแต่โตเขา เหลียวเบิ่งโตเฮาบ่สมเขาแต่เพียงน้อย คอยแต่แนมจ้องส่องหาแต่โตเพิ่น บืนฮักขึ้นเนินเพิ่นบ่หัวซาจ้อย ของบ่เป็นตาจ้ำ อย่าสิจุ่มน้อลงตัก เขาบ่เคยฮัก อย่าสิเทียวน้อไปใกล้ เจียมโตแหน่ถ่อน เบิ่งเจ้าของแหน่ใจ อย่าสิฮักเขาหลาย เขาบ่ได้ฮักเฮา