ท้อใจแทน

  ซี ดาหลา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ท้อใจแทน ซี ดาหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ อานนท์เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์โปรดิวเซอร์: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: Softmoon Musicติดต่องานแสดง: 0623849355

A B | C#m |F#m B | E |

ความรักEคนเราสมัยนี้ เขาแลC#mกันที่ตรงไหนที่หน้าตAาหรือความจริงใจB ใครรู้มั่Eแล้วจะเอาEอะไรมาคอนเฟิร์มระหว่างทาC#mงที่เดินไปนั้นจะเอาอะไรAเป็นตัวยืนยัBนว่ายืนยาE

งานเลี้F#mยงเพิ่งจะเลิกรา หม้อแกG#mงยังไม่ทันดำรักกัAนได้ไม่กี่วัBนก็เลิกกันเสียEแล้วบางคู่F#mอยู่กันมานาน จนลูกหลาG#mนเต็มบ้านหมดแC#mล้วไม่แคล้AวยังมาเลิกกัBนยันวันนี้E

หากความรัF#mกเกิดจากเงินทองสิ่งขอG#mงนอกกายเหล่านั้นนานวัAนก็ย่อมสลายได้เหมือนกัBน..

รักกันด้วยความดีA จะกี่เดือนกี่BปีมันยังคงอC#mยู่ไม่จำเป็นต้องสวยหAรู แค่รักกันให้นาBนเท่านั้นพEแล้วไซE7รสมัยนี้A โกรธกันหิดเดีBยวก็ไม่ทนรC#mเพราะต่างคนต่างไม่F#m | Bพอ..(กรูล่ะท้อใจEแทน)

A B | C#m |A B | E |
A B | C#m |F#m B | E |

* | ** | ** |

เพราะต่างคนต่างไม่F#m | Bพอ..กรูล่ะท้อใจEแทน..ฟังเพลง - ท้อใจแทน ซี ดาหลา - YouTube

เนื้อเพลง ท้อใจแทน ซี ดาหลา ความรักคนเราสมัยนี้ เขาแลกันที่ตรงไหน ที่หน้าตาหรือความจริงใจ ใครรู้มั่ง แล้วจะเอาอะไรมาคอนเฟิร์ม ระหว่างทางที่เดินไปนั้น จะเอาอะไรเป็นตัวยืนยันว่ายืนยาว งานเลี้ยงเพิ่งจะเลิกรา หม้อแกงยังไม่ทันดำ รักกันได้ไม่กี่วันก็เลิกกันเสียแล้ว บางคู่อยู่กันมานาน จนลูกหลานเต็มบ้านหมดแล้ว ไม่แคล้วยังมาเลิกกันยันวันนี้ หากความรักเกิดจากเงินทอง สิ่งของนอกกายเหล่านั้น นานวันก็ย่อมสลายได้เหมือนกัน รักกันด้วยความดี จะกี่เดือนกี่ปีมันยังคงอยู่ ไม่จำเป็นต้องสวยหรู แค่รักกันให้นานเท่านั้นพอ แล้วไซรสมัยนี้ โกรธกันหิดเดียวก็ไม่ทนรอ เพราะต่างคนต่างไม่พอ (กรูล่ะท้อใจแทน) เพราะต่างคนต่างไม่พอ กรูล่ะท้อใจแทน