ตามกาลเวลา

  เขียนไขและวานิช   สุขเสมอ   โฟล์ก   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตามกาลเวลา เขียนไขและวานิช Ft. สุขเสมอ

A | A |D | D |
A | A |D | D |

มอAงดูความเป็นจริงนี้ช่างไกลห่Dาง..ใจเหมือนเป็นกระดาAษ.. ถูกขีดเขียDน..วัAนและเวลาเริ่มเดินไกลจาDก..ฝันนี้คงเลือนลาAง.. ฝันนี้คงเลือนลาDง..

มีF#mใบไม้Eร่วงหล่Dน..F#mงบนพื้EนดินหยาDบ..วัF#mนและเวลEาเริ่มเปลี่Dยน..ตามกาAล..เวลDา..ตามกาAล..เวลDา..

A | A |D | D |
A | A |D | D |

เรAาคงเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่Dง..คอยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าAน..คอยหมุ่นเวียนเปลี่ยนผ่Dาน..

กาAลเวลาเริ่มจะยาวนาDน..คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่Aาน..คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่Dาน..

* | * |

ตามกาAล..เวลDา..ตามกาAล..และเวลDา..

A | A |D | D |
A | A |D | D |
A | A |D | D |
A | A |D | D |A |ฟังเพลง - ตามกาลเวลา เขียนไข และวานิช Ft. สุขเสมอ - YouTube

เนื้อเพลง ตามกาลเวลา เขียนไขและวานิช Ft. สุขเสมอ มองดูความเป็นจริงนี้ช่างไกลห่าง ใจเหมือนเป็นกระดาษ ถูกขีดเขียน วันและเวลาเริ่มเดินไกลจาก ฝันนี้คงเลือนลาง ฝันนี้คงเลือนลาง มีใบไม้ร่วงหล่น ลงบนพื้นดินหยาบ วันและเวลาเริ่มเปลี่ยน ตามกาล เวลา ตามกาล เวลา เราคงเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่ง คอยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน คอยหมุ่นเวียนเปลี่ยนผ่าน กาลเวลาเริ่มจะยาวนาน คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ตามกาล เวลา ตามกาล และเวลา