ตัวร้ายที่รักเธอ

  ทศกัณฐ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ ทศกัณฐ์

A | G#m |A | G#m |

F#m | G#m |A B | E | E |

ทำดีEกับเธอเท่าไร เธอไม่เคG#mยหันมาเหลียวแลไม่เคF#mยเห็น ไม่แยแส ไม่เคAmยที่จะสนใจไม่เคEยที่จะสงสาร ไม่เคG#mยที่จะเห็นใจก็เรF#mามันเป็นตัวร้าย ที่ไม่มีBใครเขาอยากจำ

ก็รู้A.. ว่าคG#mงสู้เขาไม่ไหC#mสุดท้าF#mยก็พ่ายแพ้อยู่ดีEดัAงทศกัณฐ์..ที่แG#mพ้พระรามทุC#mกทีให้ดีDแค่ไหน ก็ไม่ได้ใจBสีดา

ถึงกูจะร้าAย กูก็รักไม่ด้อยกว่าเขG#mแล้วเหC#mตุใดเล่F#mาจึงเป็นตัวเรBาที่แพ้เสมE E7ทุก ๆ อย่Aาง ทุกการกระทำ เพียงหวังให้เธอG#m..หันมาC#mเจอะเจF#mอ หันมาจ้องมอAงและลองสนBใจ

และตอนสุดท้าAยกูคงต้องตายในตอนจG#mไม่มีใครคAบ ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสนEใจถึงกูจะร้F#mาย แต่ก็รักเธอจนสุดหัG#mวใจอยากใC#mห้รู้ไว้F#m  ถึงฉันจะร้Bาย แต่ก็รักEเธอ

F#m G#m | E |

สุดEท้าย..ก็เป็นG#mอย่างนี้สักกี่ทีF#m...ก็แพ้เรื่อยมAmสุดEท้าย..ต้องจG#mมอยู่กับน้ำตาความเฉยF#mชา และความเสียใB

A | G#m |F#m | E |
F#m | G#m |F#m B | E |

* | ** | *** |

เกิดมาชาติใดA ขอเพียงสักครั้งได้คู่กับเG#mธอได้ไหมเล่าเอF#mอ  ให้เธอหันมาสนใEคอร์ดเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ ทศกัณฐ์

เนื้อเพลง ตัวร้ายที่รักเธอ ทศกัณฐ์ ทำดีกับเธอเท่าไร เธอไม่เคยหันมาเหลียวแล ไม่เคยเห็น ไม่แยแส ไม่เคยที่จะสนใจ ไม่เคยที่จะสงสาร ไม่เคยที่จะเห็นใจ ก็เรามันเป็นตัวร้าย ที่ไม่มีใครเขาอยากจำ ก็รู้ ว่าคงสู้เขาไม่ไหว สุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดี ดังทศกัณฐ์ ที่แพ้พระรามทุกที ให้ดีแค่ไหน ก็ไม่ได้ใจสีดา ถึงกูจะร้าย กูก็รักไม่ด้อยกว่าเขา แล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอ ทุกๆอย่าง ทุกการกระทำ เพียงหวังให้เธอ หันมาเจอะเจอ หันมาจ้องมองและลองสนใจ และตอนสุดท้ายกูคงต้องตายในตอนจบ ไม่มีใครคบ ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสนใจ ถึงกูจะร้าย แต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจ อยากให้รู้ไว้ ถึงฉันจะร้าย แต่ก็รักเธอ สุดท้าย ก็เป็นอย่างนี้ สักกี่ที ก็แพ้เรื่อยมา สุดท้าย ต้องจมอยู่กับน้ำตา ความเฉยชา และความเสียใจ เกิดมาชาติใด ขอเพียงสักครั้งได้คู่กับเธอ ได้ไหมเล่าเออ ให้เธอหันมาสนใจ