อ่านแล้วหาย

  วงเบิร์น   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ่านแล้วหาย วงเบิร์น
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธริษตร์ คชภูมิเรียบเรียง: พลังแสง สตูดิโอสังกัดค่าย: มอร์เรคคอร์ด

อ่านแล้วหาDย ทำไมเธอไม่EตอบหรือเธอชอC#mบให้คนเขารF#mออย่างนี้หรือไBmวไฟเธอไม่ดีE..

D | C#m F#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm | E | E |

ก็เธAอ..ช่างน่ารัC#mอยากทำความรู้Bmจัก ก็เลยลEองทักไปไม่รู้A..ว่าข้างในC#mใจ..เธอจะคิดเหมือBmนกันหม้าย..กับEฉัน

จาDกท่าที ดูเหมืC#mอนเธอมีใจเรBmาต้องพEอมีหวัAก็เลDยทักไป บอกเธC#mอให้รู้F#mกันแต่เขBmา..กลับมานิ่งไE | Eป..

อ่านแล้วหาDย ทำไมเธอไม่EตอบหรือเธอชอC#mบให้คนเขารF#mออย่างนี้หรือไBmวไฟเธอไม่ดีE เลยตอบAช้า..ทักไปแล้Dว คนอ่านเขาดันEหายหรือว่าเขC#mาอาจจะตายแล้วไม่F#mหว่าจึงปล่อBmยให้คนอื่นคอEยท่า..อยู่พันAนี้..

D E | C#m F#m |Bm E | A |

* | ** | ** |

จึงปล่อBmยให้คนอื่นคอEยท่า.. เหมือนอิบ้าตาย..

A E E7 F#m D E | A |ฟังเพลง - อ่านแล้วหาย วงเบิร์น - YouTube

เนื้อเพลง อ่านแล้วหาย วงเบิร์น อ่านแล้วหาย ทำไมเธอไม่ตอบ หรือเธอชอบให้คนเขารออย่างนี้ หรือไวไฟเธอไม่ดี ก็เธอ ช่างน่ารัก อยากทำความรู้จัก ก็เลยลองทักไป ไม่รู้ ว่าข้างในใจ เธอจะคิดเหมือนกันหม้าย กับฉัน จากท่าที ดูเหมือนเธอมีใจ เราต้องพอมีหวัง ก็เลยทักไป บอกเธอให้รู้กัน แต่เขา กลับมานิ่งไป อ่านแล้วหาย ทำไมเธอไม่ตอบ หรือเธอชอบให้คนเขารออย่างนี้ หรือไวไฟเธอไม่ดี เลยตอบช้า ทักไปแล้ว คนอ่านเขาดันหาย หรือว่าเขาอาจจะตายแล้วไม่หว่า จึงปล่อยให้คนอื่นคอยท่า อยู่พันนี้ จึงปล่อยให้คนอื่นคอยท่า เหมือนอิบ้าตาย