อย่าตั๋วน้องหลาย

  เนสกาแฟ ศรีนคร   อาม ชุติมา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย อาม ชุติมา X เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิน ชานุมาน, ทองจูนเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0832595985

Dm | A# |C | Dm |

น้องเชื่อคนง่าA#ย กะอย่าCมาตั๋วให้น้อDmงนั้นฮักหลายขั่นบ่จริงA#ใจ ให้กลับคืนไปสาCก่อน..

A# C | Am Dm |
A# C | Am Dm |
A# C | Am Dm |
A# C | Dm |

ปาDmกก็บอกว่าฮัก ฮักน้อA#งอิหลีเฮ็ดโตCเป็นคนแสนดี แท้จริDmงอ้ายกะล่อนทำโตA#น่าสงสาร คือจังหนัDmงจังละครตีบทแตกCได้ทุกตอน..เกือบใจอ่อนให้อ้ายอีหDmลี

น้องเจ็บมาหลA#าย ย้อนเชื่Cอคำเว้าง่าย ๆDm แบบนี้ถืกเทอยู่เบิ่A#ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าCย..

อย่ามาเว้าหยA#อกขั่นบ่จริงใCข่อยลูกผู้ใAmด๋ เจ้าบ่ฮู้จักติDmอย่ามาเว้าเล่A#นเว้นหัวอยู่นี่Cขั่นมักอิหAmลี ไผ๋สิรับผิดชDmอบ

หน้าตาผู้อ้าA#ย กะบ่ได้ใจง่าCซังคนหลายใAmจ นี่คือคำตอDmตั้งใจมาหลA# Cอก..       ก็ให้กลับไปสDmน้องสิบ่A# Cว่า..    บ่ด่าอ้ายจักDmคำ

Dm C |

แรกDm ๆ กะฮักอยู่ ดนไปA#กะบ่สนเห็นมCาเกือบทุกคน ใจน้อDmงก็เลยจำต่A#อไปสิบ่ง่าย ปล่อยใDmจถลำเจ็บแล้Cวกะต้องจำ น้องบ่ได้Dmเป็นควาย

* | ** |

A# C | Am Dm |
A# C | Am Dm |
A# C | Am Dm |
A# C | Dm |

ตั้งใจมาหลA# Cอก..       ก็ให้กลับไปสDmน้องสิบ่A# Cว่า..    ก็อย่ามาตั๋วDmกันสิบ่ป้อยบ่A# Cด่า..       ก็อย่าตั๋วน้องDmหลาย

A# C | Am Dm | ( x3 )
A# C | Dm |ฟังเพลง - อย่าตั๋วน้องหลาย อาม ชุติมา X เนสกาแฟ ศรีนคร - YouTube

เนื้อเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย อาม ชุติมา X เนสกาแฟ ศรีนคร น้องเชื่อคนง่าย กะอย่ามาตั๋วให้น้องนั้นฮักหลาย ขั่นบ่จริงใจ ให้กลับคืนไปสาก่อน ปากก็บอกว่าฮัก ฮักน้องอิหลี เฮ็ดโตเป็นคนแสนดี แท้จริงอ้ายกะล่อน ทำโตน่าสงสาร คือจังหนังจังละคร ตีบทแตกได้ทุกตอน เกือบใจอ่อนให้อ้ายอีหลี น้องเจ็บมาหลาย ย้อนเชื่อคำเว้าง่ายๆแบบนี้ ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย อย่ามาเว้าหยอกขั่นบ่จริงใจ ข่อยลูกผู้ใด๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ อย่ามาเว้าเล่นเว้นหัวอยู่นี่ ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ หน้าตาผู้อ้าย กะบ่ได้ใจง่าย ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ ตั้งใจมาหลอก ก็ให้กลับไปสา น้องสิบ่ว่า บ่ด่าอ้ายจักคำ แรกๆกะฮักอยู่ ดนไปกะบ่สน เห็นมาเกือบทุกคน ใจน้องก็เลยจำ ต่อไปสิบ่ง่าย ปล่อยใจถลำ เจ็บแล้วกะต้องจำ น้องบ่ได้เป็นควาย ตั้งใจมาหลอก ก็ให้กลับไปสา น้องสิบ่ว่า ก็อย่ามาตั๋วกัน สิบ่ป้อยบ่ด่า ก็อย่าตั๋วน้องหลาย