นกกระเรียนคืนถิ่น

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นกกระเรียนคืนถิ่น แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอ๊ด คาราบาวเรียบเรียง: แอ๊ด คาราบาวดนตรี: แอ๊ด คาราบาว, เอ็ดดี้ ซูซู, โอฬาร พรหมใจ

Gmaj7 | F#m |
Gmaj7 | F#m |

สาGmaj7ยน้ำใส ไหลF#mเรื่อยเปื่อยจากภูGmaj7เขาสูง..สู่F#mที่ต่ำหล่Gmaj7อเลี้ยงคน พืF#mช และสัตว์วัGmaj7ฏจักรนี้เป็นไปตาAมธรรมชาติ

หากคนEmไม่ยอมเข้าใจ แผ่นดิBmนจะลุกเป็นไฟโลกEmาย่อมถูกทำลายเพราะคGmaj7 | F#mน..เพราะคGmaj7 | F#mน..

วิGmaj7หคนก..งามF#mสง่านกGmaj7กระเรียนป่า..คืF#mนสู่รังคืGmaj7นสู่ถิ่น..บุF#mรีรัมย์เมือGmaj7งน้ำดำ ตำนานแห่งนAกกระเรียน

อีสาEmนบ้านเฮาเข้าใจ จึงฝากข่าGวมาถึงคนไทBmของดีEmมีอยู่ไม่ไกลมาช่วGmaj7ยกัน..   F#mมาช่วGmaj7ยกัน..   F#m

พื้Gนที่ชุ่มน้ำBm ณ ห้วAยจระเข้มากวัGนนี้เปลี่ยนไBmป มีนกAกระเรียนมากจากเดิGมที่เคAยสูญDพันธุ์.. D

ฟักGไข่เป็นตัBmว เป็นหนึ่Aงเดียวในหล้าคนGไทยภูมิBmใจ ช่วยกัAนปกปักรักษาให้ธรGรมชาติคืนมAายั่งยืGmaj7 | F#mน..ยั่งยืGmaj7 | F#mน..

วิGmaj7หคนก..งามF#mสง่านกGmaj7กระเรียนป่า..คืF#mนสู่รังคนGmaj7เลี้ยงนก..คือF#mความหวังทำGmaj7ให้ดีให้ดัง นกจะกลับAมาเลี้ยงคน

ร่วมมืEmอ ร่วมแรง ร่วมใจ ลูกหลGานจะสุขสบBmายของดีEmคู่ฟ้าเมืองไทย นกกระเรีGmaj7 | F#mยน..นกกระเรีGmaj7 | F#mยน..

Gmaj7 | F#m |Gmaj7 | F#m |
Gmaj7 | F#m |Gmaj7 | F#m |

* | ** |

นกGmaj7กระเรียนคืนถิ่น นกF#mกระเรียนคืนถิ่นคือสัGmaj7ญ..ลักAษณ์ของบุรีF#mรัมย์นกGmaj7กระเรียนคืนถิ่น นกF#mกระเรียนคืนถิ่นคือหGmaj7วังสร้างธรAรมชาติยั่งยืน

D | G A | ( x2 ) | D |ฟังเพลง - นกกระเรียนคืนถิ่น แอ๊ด คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง นกกระเรียนคืนถิ่น แอ๊ด คาราบาว สายน้ำใส ไหลเรื่อยเปื่อย จากภูเขาสูง สู่ที่ต่ำ หล่อเลี้ยงคน พืช และสัตว์ วัฏจักรนี้เป็นไปตามธรรมชาติ หากคนไม่ยอมเข้าใจ แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ โลกาย่อมถูกทำลายเพราะคน เพราะคน วิหคนก งามสง่า นกกระเรียนป่า คืนสู่รัง คืนสู่ถิ่น บุรีรัมย์ เมืองน้ำดำ ตำนานแห่งนกกระเรียน อีสานบ้านเฮาเข้าใจ จึงฝากข่าวมาถึงคนไทย ของดีมีอยู่ไม่ไกลมาช่วยกัน มาช่วยกัน พื้นที่ชุ่มน้ำ ณ ห้วยจระเข้มาก วันนี้เปลี่ยนไป มีนกกระเรียนมาก จากเดิมที่เคยสูญพันธุ์ ฟักไข่เป็นตัว เป็นหนึ่งเดียวในหล้า คนไทยภูมิใจ ช่วยกันปกปักรักษา ให้ธรรมชาติคืนมายั่งยืน ยั่งยืน วิหคนก งามสง่า นกกระเรียนป่า คืนสู่รัง คนเลี้ยงนก คือความหวัง ทำให้ดีให้ดัง นกจะกลับมาเลี้ยงคน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ลูกหลานจะสุขสบาย ของดีคู่ฟ้าเมืองไทย นกกระเรียน นกกระเรียน นกกระเรียนคืนถิ่น นกกระเรียนคืนถิ่น คือสัญ ลักษณ์ของบุรีรัมย์ นกกระเรียนคืนถิ่น นกกระเรียนคืนถิ่น คือหวังสร้างธรรมชาติยั่งยืน


ธรรมชาติของโลกใบนี้ถูกทำลายลงไม่เว้นแต่ละวัน โครงการนกกระเรียนคืนถิ่นบุรีรัมย์จึงเป็นความหวังของคนไทยเเละคนรักธรรมชาติทั้งหลาย ผมต้องขอขอบพระคุณองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม รวมทั้งคหบดีเเละชาวเมืองบุรีรัมย์ ที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนสามารถมีนกกระเรียนขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ นับเป็นแห่งเดียวในโลกที่ทำสำเร็จ ความรู้นี้จะได้เผยแพร่ต่อไปให้ต่างประเทศได้นำไปพัฒนาบริหารจัดการนกกระเรียนในบ้านเมืองของเขาได้ เพลงนี้จึงถือกำเนิดขึ้น ขอบพระคุณเสี่ยติ่งโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ผู้เป็นผู้จุดประกายให้ผมได้แต่งเพลงนี้ครับ