สืบทอดเจตนา (สืบ นาคะเสถียร)

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สืบทอดเจตนา (สืบ นาคะเสถียร) คาราบาว

E | E |A | E |
C#m | F#m |D | B7 | B7 | B7 |

ดวงตEาของเจ้าลุกโชEเสียงตะโกAนของเจ้าก้องไพEบัดนี้Eเจ้านอนทอดกาEจากป่าไปB7ด้วยดวงใจกังวB7

วาจEาของเจ้าจริงจัEง  มีพลัAงเหมือนดังมีมEนต์นักสู้EของประชาชC#mน จะมีกี่คนB7ทำได้ดั่งเจ้E

สืAบ นาคะเสถีAยรเป็นบทเรีAยนของกรมป่าไEม้หัวหน้AารักษาพงไพEจังหวัดอุทัB7ย ณ ห้วยขาEแข้ง..  B7

สองมืEอเจ้าเคยฟันฝ่Eา  อีกสองขAาเจ้าย่างย่ำไEลัดเลEาะสุมทุมพุ่มไม้EตระเวนไพB7ร ให้ความคุ้มครB7อง

ดูแลEสารทุกข์ สารสัตEว์ในป่ารกชัAฏ ลำห้วย ลำคลEองขาแข้Eงเหมือนดังขาน่อC#mสองขาเจ้าย่ำB7นำความร่มเย็E

สืAบ นาคะเสถีAยรเป็นบทเรีAยนข้าราชการไทEถือประโยชAน์ของชาติเป็นใหEญ่ถึงตัวจะตาB7ย ไม่เสียดายชีEวา..  B7

E | E |A | E |
E | E |B7 | B7 |

E | E |A | E |
E | C#m |B7 | E |

* |

เช้าวัEนที่หนึ่งกันยEาฯในราวป่Aา เสียงปืนกึกก้Eองหยาดนี้Eเพื่อนน้ำตานองEจากข่าวร้าB7ยกลางป่าอุทัB7

วิญญาEณเจ้าจงรับรู้Eคนที่ยังอยู่A ยังยืนหยัดต่อไEสืบเอ๋Eยหลับให้สบC#mายเจ้าจากโลกไปB7 มิให้สูญเปEล่า

สืAบ..เอ๋Eย เจ้าจากไปB7 ไม่สูญเปล่EสืAบ..เอ๋Eย เจ้าจากไปB7 ไม่สูญเปล่EสืAบ..เอ๋Eย เจ้าจากไปB7 ไม่สูญเปล่EสืAบ..เอ๋Eย เจ้าจากB7 | Aไป..ไม่สูญเปE | B7ล่า..

C#m A F#m | E |ฟังเพลง - สืบทอดเจตนา (สืบ นาคะเสถียร) คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง สืบทอดเจตนา (สืบ นาคะเสถียร) คาราบาว ดวงตาของเจ้าลุกโชน เสียงตะโกนของเจ้าก้องไพร บัดนี้เจ้านอนทอดกาย จากป่าไปด้วยดวงใจกังวล วาจาของเจ้าจริงจัง มีพลังเหมือนดังมีมนต์ นักสู้ของประชาชน จะมีกี่คนทำได้ดั่งเจ้า สืบ นาคะเสถียร เป็นบทเรียนของกรมป่าไม้ หัวหน้ารักษาพงไพร จังหวัดอุทัย ณ ห้วยขาแข้ง สองมือเจ้าเคยฟันฝ่า อีกสองขาเจ้าย่างย่ำไป ลัดเลาะสุมทุมพุ่มไม้ ตระเวนไพร ให้ความคุ้มครอง ดูแลสารทุกข์ สารสัตว์ ในป่ารกชัฏ ลำห้วย ลำคลอง ขาแข้งเหมือนดังขาน่อง สองขาเจ้าย่ำนำความร่มเย็น สืบ นาคะเสถียร เป็นบทเรียนข้าราชการไทย ถือประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ ถึงตัวจะตาย ไม่เสียดายชีวา เช้าวันที่หนึ่งกันยาฯ ในราวป่า เสียงปืนกึกก้อง หยาดนี้เพื่อนน้ำตานอง จากข่าวร้ายกลางป่าอุทัย วิญญาณเจ้าจงรับรู้ คนที่ยังอยู่ ยังยืนหยัดต่อไป สืบเอ๋ยหลับให้สบาย เจ้าจากโลกไป มิให้สูญเปล่า สืบ เอ๋ย เจ้าจากไป ไม่สูญเปล่า สืบ เอ๋ย เจ้าจากไป ไม่สูญเปล่า สืบ เอ๋ย เจ้าจากไป ไม่สูญเปล่า สืบ เอ๋ย เจ้าจากไป ไม่สูญเปล่า