นายบำเรอ

  เดย์ บางทราย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นายบำเรอ เดย์ บางทราย

C | Am |Em | G |

Cงจะเป็นเรื่องจริAmที่เขาว่าผู้หญิEmงทิ้งผู้ชายง่ายดาGทำAmความดีเกือบตาEmแต่ว่าผลสุดท้าFยเป็นแค่นายบำเรG

Fลีทั้งตัวทั้งตังGค์เธอก็ยังไม่ฟัEmง บอกมีแค่เนี้ยนะเหAmรอกระจอกจัFง แต่ก็ยังรักเธGยอมเป็นนายบำเรEmอ..ให้เธอผู้เดีAmยวอดอยาFก ปากแห้ง เปล่าเปลี่Emยวเธอก็เหลีDmยวมาตอนเธอหมดตัGงค์

เอAmาดวงใจฉันมEmตอนนี้ปรารถนFา..อยากได้ใจคืCอยาAmกบำเรอคนอื่Emน คนที่เขาไม่ฝืFนยืนอยุ่ตรงนี้GยอAmมหยิบยื่นทุกอย่Emางเธอก็ยังเหยียบย่ำF ถ่างขาให้เขาอยู่ดีCทำAmดี กี่ชาติ กี่ปีEmไอ้เราคนนี้Fก็มีเท่านั้Gน เป็นแค่นายบำเรC

ท่านู้Gน ท่านี้ ท่านั้Amท่าของคนอย่างฉัEmนมันไม่มีรสชาGติไม่เป็Amนอย่างเธอหวังวาEmเธอก็เลยประกาFศ..ว่าไม่อาจทG

* | ** |

ทำAmดี กี่ชาติ กี่ปีEmไอ้เราคนนี้F..ก็มีเท่านั้Gน เป็นได้แค่นายบำเรC

C | Am | Em | G |C |ฟังเพลง - นายบำเรอ เดย์ บางทราย - YouTube

เนื้อเพลง นายบำเรอ เดย์ บางทราย คงจะเป็นเรื่องจริง ที่เขาว่าผู้หญิงทิ้งผู้ชายง่ายดาย ทำความดีเกือบตาย แต่ว่าผลสุดท้ายเป็นแค่นายบำเรอ พลีทั้งตัวทั้งตังค์ เธอก็ยังไม่ฟัง บอกมีแค่เนี้ยนะเหรอ กระจอกจัง แต่ก็ยังรักเธอ ยอมเป็นนายบำเรอ ให้เธอผู้เดียว อดอยาก ปากแห้ง เปล่าเปลี่ยว เธอก็เหลียวมาตอนเธอหมดตังค์ เอาดวงใจฉันมา ตอนนี้ปรารถนา อยากได้ใจคืน อยากบำเรอคนอื่น คนที่เขาไม่ฝืนยืนอยุ่ตรงนี้ ยอมหยิบยื่นทุกอย่าง เธอก็ยังเหยียบย่ำ ถ่างขาให้เขาอยู่ดี ทำดี กี่ชาติ กี่ปี ไอ้เราคนนี้ก็มีเท่านั้น เป็นแค่นายบำเรอ ท่านู้น ท่านี้ ท่านั้น ท่าของคนอย่างฉันมันไม่มีรสชาติ ไม่เป็นอย่างเธอหวังวาด เธอก็เลยประกาศ ว่าไม่อาจทน ทำดี กี่ชาติ กี่ปี ไอ้เราคนนี้ ก็มีเท่านั้น เป็นได้แค่นายบำเรอ