ฮักน้องตอนเมา

  ดอกรัก ดวงมาลา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักน้องตอนเมา ดอกรัก ดวงมาลา
สังกัดค่าย: TOPLINE MUSIC

Gm Cm | Gm |
Gm Cm | Gm |

A F | Gm |Cm Dm | Gm |

คั่นอ้ายบ่เมDmา.. คือA#สิบ่โทรมDmกินเหล้Cาแล้วจั่งโทรหGmเอิ้นให้มA#าเป็นเพื่อนแก้Dmเหงาบ่มีดีกGmรี คือสิบ่คิดฮอดCmเฮาฮักน้อA#งก็เมื่อตอนเมDmเอิ้นมานั่งเฝ้Fา เอาอก เอาDmใจ

บัดยามบ่เมDmา โทรหA#ากะบ่รับสาDmฝากข้อควCามก็เงียบหาGmจักว่าอ้A#ายไปอยู่แจใDmด๋อยากพ้อหน้A#า บางวันก็ต้องทำใCmรอFอ้ายเปลี่ยนนิสัA#ย คั่นเมายามใด๋FจังคิดฮอดGmเฮา

โทรมาโลดDmดอก เว้Cาบ่ยอมวางหูGmเอิ้นมาอวดหGmมู่ ให้เขาฮู้อยู่ในวงDmเหล้าเอ่ยคำฮัGmก คักหลายตอนที่พี่เมCmบ่อึ๊Gmดแต่แนวซิเว้A#า ย่องยอเฮCmาคือคนสำFคัญ

ยามบ่กินเหGmล้า ในใEจคงไม่Fมีน้อGmคงเก็Fบไว้เพียงสำรอGmง อารมณ์นี้A#จะต้องมีฉัDmมาเป็นกับแกล้A#ม ผสมโซดาให้อ้ายสุขสันCmต์ได้รัGmกแค่เพียงบางวัA#น ได้เห็นหน้ากัFนแค่วันพี่Gmเมา

F | Gm |Cm F | Gm |

* | ** |

Dm | Gm |Dm | Gm |Gm |ฟังเพลง - ฮักน้องตอนเมา ดอกรัก ดวงมาลา - YouTube

เนื้อเพลง ฮักน้องตอนเมา ดอกรัก ดวงมาลา คั่นอ้ายบ่เมา คือสิบ่โทรมา กินเหล้าแล้วจั่งโทรหา เอิ้นให้มาเป็นเพื่อนแก้เหงา บ่มีดีกรี คือสิบ่คิดฮอดเฮา ฮักน้องก็เมื่อตอนเมา เอิ้นมานั่งเฝ้า เอาอก เอาใจ บัดยามบ่เมา โทรหากะบ่รับสาย ฝากข้อความก็เงียบหาย จักว่าอ้ายไปอยู่แจใด๋ อยากพ้อหน้า บางวันก็ต้องทำใจ รออ้ายเปลี่ยนนิสัย คั่นเมายามใด๋จังคิดฮอดเฮา โทรมาโลดดอก เว้าบ่ยอมวางหู เอิ้นมาอวดหมู่ ให้เขาฮู้อยู่ในวงเหล้า เอ่ยคำฮัก คักหลายตอนที่พี่เมา บ่อึ๊ดแต่แนวซิเว้า ย่องยอเฮาคือคนสำคัญ ยามบ่กินเหล้า ในใจคงไม่มีน้อง คงเก็บไว้เพียงสำรอง อารมณ์นี้จะต้องมีฉัน มาเป็นกับแกล้ม ผสมโซดาให้อ้ายสุขสันต์ ได้รักแค่เพียงบางวัน ได้เห็นหน้ากันแค่วันพี่เมา