เกือบเอาหัวใจบ่รอด

  นิว มุกดา   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกือบเอาหัวใจบ่รอด นิว มุกดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: ฮักดีเร็คคอร์ด

F C | Dm |F C | Dm |
A# C | F Am Dm |Gm C | F |

มื้อเจ้Fาพาเขามาหย่าCงเหยียบหัวDmใจอ้ายสิหอFบหัวใจคนพ่าCยไปกองไว้Dmไสอ้ายกะส่ำA#..คนCตาย แต่ว่ายัFงมีลAmมหายDmใจเจ้าส่าGmงฮักง่ายลืมไวแท้น้อCใจคน

บ่สนFว่าคนจั่งอ้าCยสิอยู่จั่งใDmด๋ความฮักFปานไม้อ่อยไฟC คือจั่งเขาDmว่าอ้ายบ่พร้A#อม..สิซ่อCมหัวใจเจ้าก็ยัFดเยียAmดคำบอกDmลาสุดท้A#ายบ่ต่างจากหมGmาบ่มีเจ้าCของน้องคือจั่งใจFง่าย

อ้ายหายใGmจ..จนบ่ฮอดDmท้องอ้ายย่านประครอA#งชีวิตเจ้าของสู้ต่อบ่ไA | Aหว..

อ้ายเกือบสิเอA#าหัวใจบ่รอCยามเห็นเจ้ากอFดสวีทกัAmน..กับเDmขาปานว่าอ้าA#ยถืกไฟแผดเผCหัวใจฮ้อนฮนหFา แขนขามัAmนล้าหDmล่อยส่อยอ้ายแหA#น่ อย่าแคร์Cเขาหลายช่วยฮักอ้าFยพอต่อลAmมหายDmใจคำสาบานGmเคยบอกฮักอ้ายหลาCกลายเป็นคำบอFกลา

กลั้นใจFยอมรับความCจริง กะเฮ็ดบ่ไDmด้ลบเจ้FาออกจากหัวใจCบ่ได้Dmอิหลีได้แค่ฝืA#น..รับคำCตัดสิน เกือบสิ้นลมFหายใAmจฟรี DmขออวยพGmรให้น้องโชคดีCอ้ายสิพGmาหัวใจอ้ายหCนี..ไปตาFยดาบหน้า

A# C | D Am Dm |A# C | D Am Dm |
A# C | D Am Dm |Gm C | F |

* | ** | ** |

คำว่าเรGmาที่อ้ายเคยรักC | Cษาฉีกสัญญา บ่อายฟ้Fาดิน..   Gm C | Fฟังเพลง - เกือบเอาหัวใจบ่รอด นิว มุกดา - YouTube

เนื้อเพลง เกือบเอาหัวใจบ่รอด นิว มุกดา มื้อเจ้าพาเขามาหย่างเหยียบหัวใจอ้าย สิหอบหัวใจคนพ่ายไปกองไว้ไส อ้ายกะส่ำ คนตาย แต่ว่ายังมีลมหายใจ เจ้าส่างฮักง่ายลืมไวแท้น้อใจคน บ่สนว่าคนจั่งอ้ายสิอยู่จั่งใด๋ ความฮักปานไม้อ่อยไฟ คือจั่งเขาว่า อ้ายบ่พร้อม สิซ่อมหัวใจ เจ้าก็ยัดเยียดคำบอกลา สุดท้ายบ่ต่างจากหมาบ่มีเจ้าของ น้องคือจั่งใจง่าย อ้ายหายใจ จนบ่ฮอดท้อง อ้ายย่านประครองชีวิตเจ้าของสู้ต่อบ่ไหว อ้ายเกือบสิเอาหัวใจบ่รอด ยามเห็นเจ้ากอดสวีทกัน กับเขา ปานว่าอ้ายถืกไฟแผดเผา หัวใจฮ้อนฮนหา แขนขามันล้าหล่อย ส่อยอ้ายแหน่ อย่าแคร์เขาหลาย ช่วยฮักอ้ายพอต่อลมหายใจ คำสาบานเคยบอกฮักอ้ายหลาย กลายเป็นคำบอกลา กลั้นใจยอมรับความจริง กะเฮ็ดบ่ได้ ลบเจ้าออกจากหัวใจบ่ได้อิหลี ได้แค่ฝืน รับคำตัดสิน เกือบสิ้นลมหายใจฟรีๆขออวยพรให้น้องโชคดี อ้ายสิพาหัวใจอ้ายหนี ไปตายดาบหน้า คำว่าเราที่อ้ายเคยรักษา ฉีกสัญญา บ่อายฟ้าดิน