กันยาเยือนเดือนเกษียณ

  อัมพร แหวนเพชร   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กันยาเยือนเดือนเกษียณ อัมพร แหวนเพชร
ทำนอง/เรียบเรียง: ณกรณ์ ชูรักษ์เนื้อร้อง: สุนทร นาควารีโปรดิวเซอร์: อาทิตย์ ทรงกลดติดต่องานแสดง: 0649617954

Dm | Dm |Gm | Gm |F C | Dm |

F | Gm |C Am | Dm |

กันยายนมาเยืDmอน เหมือนจะเตือนให้คิดDmข้าราชการผ่านชีวิGmต ผ่านร้อCน ผ่านหDmนาวข้ามเหวข้ามห้Dmวง แข่งกับดวFง จะคว้าดาGmกี่ร้อยเรื่องราCว..ที่รับรู้Am ต้องสู้ไDm

ราชการแน่แDmท้ ชีวิตต้องแปรผันเปลี่Dmยนไม่ดำรงคงหมุนเวียนGm วันเกษียCณเข้ามาใกล้Dmเหมือนใบไม้แก่DmเกินกำดัDด ถึงคราวต้องผลัดใบGmร่วงหล่นจากต้นไปC เป็นวัฏฏะจัAmกตามหลักเกDmณฑ์

โขนละคFร ตอนอวสาCน เลิกงานจDmใจยังไม่ลFบ..ภาพเก่า ๆ ที่เราเห็FละครชีวิDmต..จะปิดฉาDก แสนยากเย็Gmต้องกลับมาเป็นC.. ตัวตAmนคนธรรมดDm

กันยาเยืDmอน เดือนเกษียณ เปลี่ยนทCางชีวิDmเลิกทุกแนวทางที่ยึดติGmด พร้อCมปิดทุกปัญหDmคนที่คุ้นเคDmย ร่วมงาDน..อยู่นานมGmต้องกล่าวคำอำลCา เมื่อกันAmยา..เข้าDmมาเยือน

Dm C | Dm |Gm C | Dm |
Dm D | Gm |C Am | Dm |

* | ** |

F | Gm |F C | Dm |ฟังเพลง - กันยาเยือนเดือนเกษียณ อัมพร แหวนเพชร - YouTube

เนื้อเพลง กันยาเยือนเดือนเกษียณ อัมพร แหวนเพชร กันยายนมาเยือน เหมือนจะเตือนให้คิด ข้าราชการผ่านชีวิต ผ่านร้อน ผ่านหนาว ข้ามเหวข้ามห้วง แข่งกับดวง จะคว้าดาว กี่ร้อยเรื่องราว ที่รับรู้ ต้องสู้ไป ราชการแน่แท้ ชีวิตต้องแปรผันเปลี่ยน ไม่ดำรงคงหมุนเวียน วันเกษียณเข้ามาใกล้ เหมือนใบไม้แก่เกินกำดัด ถึงคราวต้องผลัดใบ ร่วงหล่นจากต้นไป เป็นวัฏฏะจักตามหลักเกณฑ์ โขนละคร ตอนอวสาน เลิกงานจบ ใจยังไม่ลบ ภาพเก่าๆที่เราเห็น ละครชีวิต จะปิดฉาก แสนยากเย็น ต้องกลับมาเป็น ตัวตนคนธรรมดา กันยาเยือนเดือนเกษียณ เปลี่ยนทางชีวิต เลิกทุกแนวทางที่ยึดติด พร้อมปิดทุกปัญหา คนที่คุ้นเคย ร่วมงาน อยู่นานมา ต้องกล่าวคำอำลา เมื่อกันยา เข้ามาเยือน