ยอมรับคนเดียว

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนัสวิน นันทเสนเรียบเรียง/ดนตรี: ไอดิน อภินันท์สังกัดค่าย: SURE Entertainment

F#m E | D C# |F#m E | D |
F#m E | D C# |F#m E | D |

 F#m  เธอคงไม่ซึ้Eงถึงความปวดร้าD   ช้ำC#mในใจปวดร้าF#mว.. เศร้Eาเป็นอย่างไรD ฮือ..C# F#m  เธอคงไม่คิดถึEงคนที่เคDย..รักC#mและคอยห่วงใF#m   เขาEทำเพื่อเธDอ..ทุกอย่C#าง

 Bm  ใครเป็นคนปลอบโยAนเอาใจ.. Bm  ยามเธอมีทุกAข์ยังไง G  พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งEไป

เจ็บนี้Aนาน ยาวนาน ขC#mอพอไม่ขDอ..รอBmเธอคืนEมาครั้งเดีBmยวก็เกินจะพEอ เกิดท้อAเกินจะรักใคC#mเธอDมีใจ..ที่ฉันEยอมรับคนAเดียว

 F#m  เธอคงไม่ซึ้EงถึงการกระทำD   ย้ำC#mให้คอยเจ็บช้ำF#m..  คำEที่เธอเอ่ยลDา ทุกอย่C#าง F#m  เธอคงไม่คิEดว่ามีความหมDาย   ใคC#mรจะเป็นอย่างไF#mร..   ยาEมที่เธอเปลี่ยนไปD..ทุกอย่C#าง

* | ** |

 F#m  เธอทำให้รักDทำไม หลEงทำไมก็ไม่รู้F#m F#m  ตอนเธอมาทิ้งDกันไป   แก้Aยังไง ล้าBmงยังไง ลบBยังไงก็ไม่หEาย.. โFอ..

เจ็บนี้A#นาน ยาวนาน ขDmอพอไม่ขD#อ..รอCmเธอคืนFมาครั้งเดีCmยวก็เกินจะพFอ เกิดท้อA#เกินจะรักใคDmเธอD#มีใจ..ที่ฉันFยอมรับคนA#เดียว

*** |

เธอD#เป็นใคร..ที่ฉัFนยอมรักคนA#เดียว.. หู..ฟังเพลง - ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท์ เธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าว ช้ำในใจปวดร้าว เศร้าเป็นอย่างไร ฮือ เธอคงไม่คิดถึงคนที่เคย รักและคอยห่วงใย เขาทำเพื่อเธอ ทุกอย่าง ใครเป็นคนปลอบโยนเอาใจ ยามเธอมีทุกข์ยังไง พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไป เจ็บนี้นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา ครั้งเดียวก็เกินจะพอ เกิดท้อเกินจะรักใคร เธอมีใจ ที่ฉันยอมรับคนเดียว เธอคงไม่ซึ้งถึงการกระทำ ย้ำให้คอยเจ็บช้ำ คำที่เธอเอ่ยลา ทุกอย่าง เธอคงไม่คิดว่ามีความหมาย ใครจะเป็นอย่างไร ยามที่เธอเปลี่ยนไป ทุกอย่าง เธอทำให้รักทำไม หลงทำไมก็ไม่รู้ ตอนเธอมาทิ้งกันไป แก้ยังไง ล้างยังไง ลบยังไงก็ไม่หาย โอ เจ็บนี้นาน ยาวนาน ขอพอ ไม่ขอ รอเธอคืนมา ครั้งเดียวก็เกินจะพอ เกิดท้อเกินจะรักใคร เธอมีใจ ที่ฉันยอมรับคนเดียว เธอเป็นใคร ที่ฉันยอมรักคนเดียว หู