ไอ้ไข่วัดเจดีย์

  จินตหรา พูนลาภ   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไอ้ไข่วัดเจดีย์ จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุริยันต์ ปากศรี, คมเพชร พรเจริญดนตรี: สวัสดิ์ สารคาม

C#m | C#m |F#m | G# |
C#m | F#m |B G# | C#m |

ไอ้ไข่C#mเด็กวัดเจดีย์อยู่วัดเจดีF#mย์ กุมารเทพสิชG#พี่น้อC#mงทั่วทุกแห่งหF#mมาไหว้ทุกคBน ขอได้ดั่งฝัG#น..

ตำนานC#mกุมารเทพองค์นี้มีสิ่งดี ๆF#m ให้คนเล่าขาG#เป็นศิษย์หลC#mวงปู่ทวดมานาF#mเป็นศิษย์หลC#mวงปู่ทวดมานาF#mคนเขาเล่าขาBน..  กุมารเทG#พใจดีC#m

C#m | C#m |F#m G# | C#m |

เป็นเทC#mพแห่งสามัญชนสถิตสิงตC#mนเฝ้าสมบัติวัดเจดีG#ย์ธุดงF#mค์ตามหลวงปู่นานปีธุดงF#mค์ตามหลวงปู่นานปีมาถึงถิ่นนี้B ท่านสั่งรักษG#มีใF#mจเลื่อมใสศรัทธา..ต่อพุC#mทธพระศาสนF#mหน้าที่พิทักBษ์นครนี้G#มีมนC#mต์..

F#m G# | C#m |

ขอได้E ขอได้ไหว้รัC#mขอได้E ขอได้ ไหว้รัC#mเสมือนดังกัAบ..ดวงตBาเราเห็EบนบาF#mนสารกล่C#mาวได้ดั่งเป็F#mอยู่เย็นเป็นสุAข ทุกข์หาBยลำเค็EโชคลาF#mภ ค้าขายได้เด่C#mถูกหวF#mยรวยทรัพย์ได้เห็นเซ่นไหว้บูชG#า พนมมือวันC#m | G# | C#mทา..

อิ ติC#m อิ ติ กุมาร ไข่เจดีย์ จะ มะ หา เถ โรลาภะ ลาภา ภะวัน ตุเม ให้ฉันร่ำรวยสมใจตุเม ให้ฉันร่ำรวย สมC#m | G# | C#mใจ..

ไอ้ไข่C#mเด็กวัดเจดีย์อยู่วัดเจดีF#mย์ นครศรีรวมใจG#กุมารเทC#mพแห่งดินแดนใF#mต้ศักดิ์สิทธิ์มากหลาBย ผู้คนนับถืG#เลื่องลืF#mอขจรไปไกC#mอภินิหาF#mรกล่าวขานทั่วไทC#mนามว่าไอ้ไข่B ลูกน้อมใG#จบูชC#mนามว่าตาไข่B ลูกขอพึ่G#งบารมีC#m

C#m | C#m |C#m | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m |

C#m | C#m |F#m | G# |
C#m | F#m |B G# | C#m |

* | ** | *** |ฟังเพลง - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp - YouTube

เนื้อเพลง ไอ้ไข่วัดเจดีย์ จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ อยู่วัดเจดีย์ กุมารเทพสิชล พี่น้องทั่วทุกแห่งหน มาไหว้ทุกคน ขอได้ดั่งฝัน ตำนานกุมารเทพองค์นี้ มีสิ่งดีๆให้คนเล่าขาน เป็นศิษย์หลวงปู่ทวดมานาน เป็นศิษย์หลวงปู่ทวดมานาน คนเขาเล่าขาน กุมารเทพใจดี เป็นเทพแห่งสามัญชน สถิตสิงตนเฝ้าสมบัติวัดเจดีย์ ธุดงค์ตามหลวงปู่นานปี ธุดงค์ตามหลวงปู่นานปี มาถึงถิ่นนี้ ท่านสั่งรักษา มีใจเลื่อมใสศรัทธา ต่อพุทธพระศาสนา หน้าที่พิทักษ์นครนี้มีมนต์ ขอได้ ขอได้ไหว้รับ ขอได้ ขอได้ ไหว้รับ เสมือนดังกับ ดวงตาเราเห็น บนบานสารกล่าวได้ดั่งเป็น อยู่เย็นเป็นสุข ทุกข์หายลำเค็ญ โชคลาภ ค้าขายได้เด่น ถูกหวยรวยทรัพย์ได้เห็น เซ่นไหว้บูชา พนมมือวันทา อิ ติ อิ ติ กุมาร ไข่เจดีย์ จะ มะ หา เถ โร ลาภะ ลาภา ภะวัน ตุเม ให้ฉันร่ำรวยสมใจ ตุเม ให้ฉันร่ำรวย สมใจ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ อยู่วัดเจดีย์ นครศรีรวมใจ กุมารเทพแห่งดินแดนใต้ ศักดิ์สิทธิ์มากหลาย ผู้คนนับถือ เลื่องลือขจรไปไกล อภินิหารกล่าวขานทั่วไทย นามว่าไอ้ไข่ ลูกน้อมใจบูชา นามว่าตาไข่ ลูกขอพึ่งบารมี