หนาวแสงนีออน

  ไม้เมือง   ลูกทุ่ง   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: สุรพันธ์ จำลองกุลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Am | Am |C | G |
Dm | Dm |C | Am |

มองดาวใAmส..ผ่านใจเต็มฝันคนอยู่ทางบ้าCนจะรู้หรือเปAmล่าคืนนี้Gมีหนึ่งคนเหงา..ฝากคำกับดาCวบอกว่ายังห่วAm

ในวันCที่นกบิG/BนแรมทาAmโบกปีกคว้Cางอยู่กลางเมืองหลAmวงพกควาGมรู้ต่ำกับดวงติดตามถามทวEmงหนทางสร้างฝัAm

อยู่ห้องเช่Amา กินข้าวริมทางทำงานรับจ้าCง ได้ตังค์นิดหน่AmอยคือความจริGงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อCยไม่ยอมไหวหวั่Am

ความฝัCน และคำG/BสัญญาAmก่อนหักใจลCาบ้านเราวันนั้AmความหมาGยบ่เคยแปรผันยังเชื่อสักวัEmน..ฟ้าคงเข้าข้าAm

อยู่บ้านเฮFา..ยามหนาว ก็หนาCวแค่เพียงกายข้างกองไฟFยังมีไออุ่CกลับจากนDmายังหอมละมุนกรุ่นดอกราตCรีลอยลมข้างทEางอยู่เมืองหลวFงยามเหงา ทนหนาCวโดยเดียวดายตากแสงไฟFนีออนก็ไม่สร่Cางดั่งเศษดาDmวลอยในฟ้ากว้Amางพรุ่งนี้เส้นทาCงจะเป็นอย่างไGร..

หลับตาฝัAmนถึงภาพบ้านเรายังเห็นยอดพร้าCวไหวในแสงเดืAmอนลมหนาGวคืนนี้ย้ำเตือนผ่านอีกหนึ่งเดืCอนแล้วในเมืองไกAmเฝ้าฝัCนถึงวัG/Bนได้ดีAm  มีงานที่CตามวาดหวังไAmว้คือวันGหนึ่งที่หัวใจ..จะหอบฮักไEmปซบอุ่นไอดิAm

Am | Am |C | G |
Dm | Dm |C | Am |

* | ** |

คือวันGหนึ่งที่หัวใจ..จะหอบฮักไปEmซบอุ่นไอAmดิน

Dm | Dm |C | Am | Am |ฟังเพลง - หนาวแสงนีออน ไม้เมือง - YouTube

เนื้อเพลง หนาวแสงนีออน ไม้เมือง มองดาวใส ผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่า คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา ฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง ในวันที่นกบินแรมทาง โบกปีกคว้างอยู่กลางเมืองหลวง พกความรู้ต่ำกับดวง ติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน อยู่ห้องเช่า กินข้าวริมทาง ทำงานรับจ้าง ได้ตังค์นิดหน่อย คือความจริงที่ท้าให้ถอย แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น ความฝัน และคำสัญญา ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น ความหมายบ่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวัน ฟ้าคงเข้าข้าง อยู่บ้านเฮา ยามหนาว ก็หนาวแค่เพียงกาย ข้างกองไฟยังมีไออุ่น กลับจากนายังหอมละมุน กรุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง อยู่เมืองหลวงยามเหงา ทนหนาวโดยเดียวดาย ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล เฝ้าฝันถึงวันได้ดี มีงานที่ตามวาดหวังไว้ คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบฮักไปซบอุ่นไอดิน คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบฮักไปซบอุ่นไอดิน