หมอยรุงรัง

  เด็กเบญจมา   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมอยรุงรัง เด็กเบญจมา

ยาBมลมโชย โบกโบG#mยพัดมามันสุEขอุราแสนเพลิF#มองBไปทางใด ก็แสนG#mเพลิดเพลินผู้หญิEงทำเมิน ทำไม่มอF#

กูจีบBผู้หญิง ละก็เพื่อG#mความมันถ้ากูจีบEได้นั้น กูจะฟันF#เสียให้กู yesB แล้วทิ้ง กูไม่รับG#mเป็นพ่อผู้หญิงEอย่างมึง กูไม่เอF#

ผู้ชาBยอย่างกู รูปไม่หล่G#mอก็จริงแต่ผู้หญิEงอย่างมึงกูไม่มอF#

อีดอกทอBง อีส้นตีG#mอีหน้า heEe กูไม่เอามึงหรอF#กูBมองมึง มึงไม่G#mมองกูละ e suEs อีชิงหมาเกิF#

อีดอกทอBง อีหอยผัดเผ็G#mอีเห็ดต้มE | F#ยำ..กินแล้วมีพลัBง ละอีหมอยรุงรัG#mอีเห็ดแช่เย็E | F#

เรื่อย ๆB มาเรียง ๆG#mเอาหัวพาดเตีEยง เอาขาพาดบ่F#หนึ่งคBน มันก็มีหลายท่G#mแต่สงสารหมEา ที่มันมีท่าเดียF#

หอยฟิต ๆB ต้องหอยจุG#mฬาฯหอยมีราคEา หอยธรรมศาสF#ตร์หอยสะอาBด หอยมหิดG#mหอยอดทEน หอยเด็กพาณิF#ชย์

หอยฟิต ๆB ต้องหอยเมืองG#mนนท์หอยไม่มีขEน ต้องหอยเด็กอนุบาF#กินแล้วมีพลัBง ละอีหมอยรุงรัG#mอีเห็ดแช่เย็E | F#

ขอ yes ทีเดียBว ให้มันเสียวไปข้างใG#mจากใจE..พวกกูF#

เด็กเบญจมBา ลันล้า ลันล้า ลันลG#mลันล้า ลันลา ลันลEา ลันหล่า ลันลา ลันลF#เด็กเบญจมBา ลันล้า ลันล้า ลันลG#mลันล้า ลันลา ลันลEา ลันหล่า ลันลา ลันลF#า..เด็กเบญจมาฟังเพลง - หมอยรุงรัง เด็กเบญจมา - YouTube

เนื้อเพลง หมอยรุงรัง เด็กเบญจมา ยามลมโชย โบกโบยพัดมา มันสุขอุราแสนเพลิน มองไปทางใด ก็แสนเพลิดเพลิน ผู้หญิงทำเมิน ทำไม่มอง กูจีบผู้หญิง ละก็เพื่อความมัน ถ้ากูจีบได้นั้น กูจะฟันเสียให้ กู yes แล้วทิ้ง กูไม่รับเป็นพ่อ ผู้หญิงอย่างมึง กูไม่เอา ผู้ชายอย่างกู รูปไม่หล่อก็จริง แต่ผู้หญิงอย่างมึงกูไม่มอง อีดอกทอง อีส้นตีน อีหน้า hee กูไม่เอามึงหรอก กูมองมึง มึงไม่มองกู ละ e sus อีชิงหมาเกิด อีดอกทอง อีหอยผัดเผ็ด อีเห็ดต้มยำ กินแล้วมีพลัง ละอีหมอยรุงรัง อีเห็ดแช่เย็น เรื่อยๆมาเรียงๆเอาหัวพาดเตียง เอาขาพาดบ่า หนึ่งคน มันก็มีหลายท่า แต่สงสารหมา ที่มันมีท่าเดียว หอยฟิตๆต้องหอยจุฬาฯ หอยมีราคา หอยธรรมศาสตร์ หอยสะอาด หอยมหิดล หอยอดทน หอยเด็กพาณิชย์ หอยฟิตๆต้องหอยเมืองนนท์ หอยไม่มีขน ต้องหอยเด็กอนุบาล กินแล้วมีพลัง ละอีหมอยรุงรัง อีเห็ดแช่เย็น ขอ yes ทีเดียว ให้มันเสียวไปข้างใน จากใจ พวกกู เด็กเบญจมา ลันล้า ลันล้า ลันลา ลันล้า ลันลา ลันลา ลันหล่า ลันลา ลันลา เด็กเบญจมา ลันล้า ลันล้า ลันลา ลันล้า ลันลา ลันลา ลันหล่า ลันลา ลันลา เด็กเบญจมา