เริ่มจากร้อย

  Pink   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เริ่มจากร้อย Pink วงพิงค์
สังกัดค่าย: RS

B |

เกิG#mดอะไรกับเธอถึงเป็นอย่างนี้EจากC#mความรักให้ฉันที่เริ่มจาF#กร้อย  D#ค่อG#mย ๆ ทำหล่อนหาย เลือนหายEไปตามกาลเวลาแลC#mะไม่นานคงสูญสิ้นไปF#

เคG#mยทุ่มเทความรักให้ฉันหมดEใจสิ่C#mงที่เธอให้ฉันมากมายก็F# D#รู้เธอG#mมาทำให้รัก..ของฉัEนที่เริ่มจากศูนย์มัC#mนเพิ่มขึ้นทุกวัEนจนเต็มดวงF#ใจ

รักเธอเริ่มจากร้อEยนับวันนานไปF#ยิ่งน้อยลBฉันต้องทนเจ็บช้ำEเฝ้าดูความรัF#กที่สวนทาBฉัD#นอยู่อย่างอ้างว้าG#mง  เจ็บD#ปวดใจและเหงาG#mเกินทนความรักเธอC#mหมดลงวันที่F#ฉันรักหมดBใจ

ช่วG#mยบอกหน่อยได้ไหมต้องทำอย่างไรEกัC#mบตัวตนที่แท้ของเธอแบบF#นี้..  D#เมื่G#mอเธอได้หมดแล้ว หมดแล้Eวก็ไม่ไยดีเธC#mอช่วยบอกวิธีEให้ฉันทำใF#

* |

D#mจ..ดวงนี้G#m.. จะทD#mน..ได้เท่าG#mไร..หัวC#mใจจะสลาย ที่แท้D#mเธอแค่มาทำให้รักEเธอ เธอก็ทิ้งF#ไป

E F# | B |
E F# | B |

ฉัD#นอยู่อย่างอ้างว้าG#mง  เจ็บD#ปวดใจและเหงาG#mเกินทนความรักเธอC#mหมดลงวันที่F#ฉันรักหมดBใจ..  Bฟังเพลง - เริ่มจากร้อย Pink วงพิงค์ - YouTube

เนื้อเพลง เริ่มจากร้อย Pink วงพิงค์ เกิดอะไรกับเธอถึงเป็นอย่างนี้ จากความรักให้ฉันที่เริ่มจากร้อย ค่อยๆทำหล่อนหาย เลือนหายไปตามกาลเวลา และไม่นานคงสูญสิ้นไป เคยทุ่มเทความรักให้ฉันหมดใจ สิ่งที่เธอให้ฉันมากมายก็รู้ เธอมาทำให้รัก ของฉันที่เริ่มจากศูนย์ มันเพิ่มขึ้นทุกวันจนเต็มดวงใจ รักเธอเริ่มจากร้อยนับวันนานไปยิ่งน้อยลง ฉันต้องทนเจ็บช้ำเฝ้าดูความรักที่สวนทาง ฉันอยู่อย่างอ้างว้าง เจ็บปวดใจและเหงาเกินทน ความรักเธอหมดลงวันที่ฉันรักหมดใจ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมต้องทำอย่างไร กับตัวตนที่แท้ของเธอแบบนี้ เมื่อเธอได้หมดแล้ว หมดแล้วก็ไม่ไยดี เธอช่วยบอกวิธีให้ฉันทำใจ ใจ ดวงนี้ จะทน ได้เท่าไร หัวใจจะสลาย ที่แท้เธอแค่มาทำ ให้รักเธอ เธอก็ทิ้งไป ฉันอยู่อย่างอ้างว้าง เจ็บปวดใจและเหงาเกินทน ความรักเธอหมดลงวันที่ฉันรักหมดใจ