ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

  เอ๋ สันติภาพ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เอ๋ สันติภาพ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กร ท่าแคเรียบเรียง: เอ๋ สันติภาพ, ไพศาล จันทรรัตน์ดนตรี: จิรเดช แก้วอารีย์

Em | G |D | Em |

ตำนานEm..แผ่นดิGบนถิ่Cน..แดนดิDนปักษ์ใต้บ้าEmนเราเมืองสิชCล มีตำนานเรื่องเล่Gจากวัดร้างเก่า Amๆ ไม่มีใครเหลียวDแล..ถูกทิ้งมากว่าพันGปี

Am | Em |Am | G |

เด็กวัGด อยู่ในวัยสิบขวบติดตามหลวงปูทวCด..มาจากวัDดพาโGตั้งใจCเดินทางไกลมาปักกลGเหมือนสวรรค์ทรงโปAmรดธุดงค์มาเจอวัดเจดีย์ร้Dาง

ความตั้งใจCของเด็กตัวน้อยคอยอยู่ข้าง ๆGให้หลวงปู่ทวดนำทางAm ชี้ทางสว่างDให้เรื่อยไปG

เป็นเด็กน้Amอย ยามว่างเจ้าก็เลี้ยงEmไก่เสียงขันไปไกCล.. จนDใคร ๆ ได้ยิGเป็นเด็กวัCดถูกเรียกไอ้ไข่จนคุ้นชิGถูกฝังให้รักแผ่นดิAmน เฝ้าทรัพย์สมบัDติในวัดเจดีGย์

Am | Em |Am | G |

ไม่นาGน..วัดเจดีย์ก็เริ่มรุ่งเรืGองมีพระมาบวชใต้ร่มผ้าเหลืCอง เพื่อสืบทอDดศาสนGปี พ.ศC. สองพันห้าร้อยที่ผ่านมGมีทหารพรานมAmา..ตั้งฐานทัพในวัดชั่วครDาว

ตกกลางคืCนตั้งใจนอนหลับกันยาว ๆGแต่ต้องตื่นกันถึงเช้Amเพราะไม่ได้นอDน มีเด็กก่อกวG

วิญญาณน้อAmย ไอ้ไข่ผู้เข้าขุมทรัEmพย์หลอกเล่นลักหลัCบ จับหัDว จับขา ผลักGปืนพอตอนเช้ามCา ถามไถ่ชาวบ้าน เล่าเรื่องเมื่อคืGทหารทุกนายแทบล้มทั้งยืAmที่เจอทั้งคืDน..นั่นฤทธิ์ไอ้ไGข่

วันต่อไAmป หุงข้าวต้องนึกถึงไข่Gคืนต่อไAmป ก่อนนอDนต้องเรียกไอ้Gไข่

อภินิหาCร ขอได้ไหว้รัDบ..อย่างแน่นอEmสัจจะทุกตอCน ขออะไรDสมปรารถนGพรไอ้ไข่Em ส่งไปทุกคนบนมAmทุกถ้อยวาจGา..มีฟ้าBนั้นเป็นพEmยาน

อิติ อิติC กุมารไข่D เจดีEmย์จะมะหาเถโรC ลาภะ ลาภDา ภะวัจตุEmเมอิติ อิติC กุมารไข่D เจดีย์จะมะหาเถโรC ลาภะ ลาภDา ภะวัจตุEmเม

C D | Em |
C D | Em |

กุมารเทEmพแห่งแผ่นดินปักษ์ใGต้จุติไAmว้ ชื่อไอ้ไข่วัดเจดีEmย์เมืองสิชEmล ที่ตั้งนครศAmรีแผ่รัศมีD เลื่องลือเรื่องปาฏิหาริBย์

ถนนคดเคี้Emยวจากทั่วหลักสารทิGมุ่งไปยังทิAmศ ภาคใต้ที่เขากล่าวEmขานนี่คือถิ่Emนเด็กวัดที่เป็นตำนานAmศิษย์มีอาจารBย์คือหลวงปู่ทวดที่เรานับถืEm

จะขออะไCร จะขออะไDร ใครได้ทั้งEmเพไอ้ไข่ให้เทC ขอบุญบนบาDนกับมืGธูปสามดอEmก แล้วก็บอกสิ่งที่ขอAmคือได้แล้วอย่ายื้Bอ อย่าช้า รีบมาแก้Emบน

C D | Em |
C D | Em |
C D | Em |
C D | Em |

เสียงประทัEmด..ดังกึกก้องไปทั่Gรูปปั้นไก่หลายตัAmว..เรียงรายตั้งอยู่บนพื้EmอภินิหาCร ไอ้ไข่ยังEmยืนจะกี่วันคืAmน ขอยื่นมืDอ..ช่วยเหลือทุกคEmน..ฟังเพลง - ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เอ๋ สันติภาพ - YouTube

เนื้อเพลง ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เอ๋ สันติภาพ ตำนาน แผ่นดิน บนถิ่น แดนดินปักษ์ใต้บ้านเรา เมืองสิชล มีตำนานเรื่องเล่า จากวัดร้างเก่าๆไม่มีใครเหลียวแล ถูกทิ้งมากว่าพันปี เด็กวัด อยู่ในวัยสิบขวบ ติดตามหลวงปูทวด มาจากวัดพาโค ตั้งใจเดินทางไกลมาปักกลด เหมือนสวรรค์ทรงโปรด ธุดงค์มาเจอวัดเจดีย์ร้าง ความตั้งใจของเด็กตัวน้อยคอยอยู่ข้างๆให้หลวงปู่ทวดนำทาง ชี้ทางสว่างให้เรื่อยไป เป็นเด็กน้อย ยามว่างเจ้าก็เลี้ยงไก่ เสียงขันไปไกล จนใครๆได้ยิน เป็นเด็กวัดถูกเรียกไอ้ไข่จนคุ้นชิน ถูกฝังให้รักแผ่นดิน เฝ้าทรัพย์สมบัติในวัดเจดีย์ ไม่นาน วัดเจดีย์ก็เริ่มรุ่งเรือง มีพระมาบวชใต้ร่มผ้าเหลือง เพื่อสืบทอดศาสนา ปี พ ศ สองพันห้าร้อยที่ผ่านมา มีทหารพรานมา ตั้งฐานทัพในวัดชั่วคราว ตกกลางคืนตั้งใจนอนหลับกันยาวๆแต่ต้องตื่นกันถึงเช้า เพราะไม่ได้นอน มีเด็กก่อกวน วิญญาณน้อย ไอ้ไข่ผู้เข้าขุมทรัพย์ หลอกเล่นลักหลับ จับหัว จับขา ผลักปืน พอตอนเช้ามา ถามไถ่ชาวบ้าน เล่าเรื่องเมื่อคืน ทหารทุกนายแทบล้มทั้งยืน ที่เจอทั้งคืน นั่นฤทธิ์ไอ้ไข่ วันต่อไป หุงข้าวต้องนึกถึงไข่ คืนต่อไป ก่อนนอนต้องเรียกไอ้ไข่ อภินิหาร ขอได้ไหว้รับ อย่างแน่นอน สัจจะทุกตอน ขออะไรสมปรารถนา พรไอ้ไข่ ส่งไปทุกคนบนมา ทุกถ้อยวาจา มีฟ้านั้นเป็นพยาน อิติ อิติ กุมารไข่ เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวัจตุเม อิติ อิติ กุมารไข่ เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวัจตุเม กุมารเทพแห่งแผ่นดินปักษ์ใต้ จุติไว้ ชื่อไอ้ไข่วัดเจดีย์ เมืองสิชล ที่ตั้งนครศรี แผ่รัศมี เลื่องลือเรื่องปาฏิหาริย์ ถนนคดเคี้ยวจากทั่วหลักสารทิศ มุ่งไปยังทิศ ภาคใต้ที่เขากล่าวขาน นี่คือถิ่นเด็กวัดที่เป็นตำนาน ศิษย์มีอาจารย์คือหลวงปู่ทวดที่เรานับถือ จะขออะไร จะขออะไร ใครได้ทั้งเพ ไอ้ไข่ให้เท ขอบุญบนบานกับมือ ธูปสามดอก แล้วก็บอกสิ่งที่ขอคือ ได้แล้วอย่ายื้อ อย่าช้า รีบมาแก้บน เสียงประทัด ดังกึกก้องไปทั่ว รูปปั้นไก่หลายตัว เรียงรายตั้งอยู่บนพื้น อภินิหาร ไอ้ไข่ยังยืน จะกี่วันคืน ขอยื่นมือ ช่วยเหลือทุกคน