บอกกับใจ

  Selina And Sirinya   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บอกกับใจ Selina And Sirinya
เนื้อร้อง/ทำนอง: Akasak Chanang, Natee Sridokmai

G | Am | G | D |G | Am | G | D | D |

ตั้งคำถามG..ให้ชีวิDต ให้ได้คิCด ให้ได้ลอDเปิดใจมอGงในสิ่งใหEmม่..มีหนทาCง..อีกมากมาDย บอกกับใจDไม่ยึดติด

G | Am | G | D |G | Am | G | D |

บอกกับใจG..ที่มั่นคDง ข้ามกำแพCงของตัวตนDอย่าไปหลGงอยู่ในกรEmอบ..มีทางออCก..ที่มากมาDย บอกกับใจDอย่ายึดติด

G | Am | G | D |G | Am | G | D |

ตื่Cนขึ้นมDา ทำจิตใจG..ให้ว่างเปEmล่ากลั่Cนกรองเรื่องราDว..ในชีวิGตที่มีอEmยู่อยาCกทำอะไรD เมื่อเข้าใจGในชีวิEmเธออยาCกทำอะไร Dเมื่อเข้าใจDในชีวิ(G)

G | Am | G | D |G | Am | G | D | D |

G | D | C | D |G | Em | Em | C | D |
G | Am | G | D |G | Am | G | D |

* |

G | Am | G | D |G | Am | G | D |

ตอบคำถามGที่อยากรู้D สิ่งที่เรCาไม่เข้าใDไม่มีใคGรรู้คำตอEmบ..บอกกับใจCอยากทำอะไรDเมื่อเข้าใจDในชีวิG | Am | G | D

บอกกับใจCอยากทำอะไรDเมื่อเข้าใจDในชีวิC | G | Am | Gฟังเพลง - บอกกับใจ Selina And Sirinya - YouTube

เนื้อเพลง บอกกับใจ Selina And Sirinya ตั้งคำถาม ให้ชีวิต ให้ได้คิด ให้ได้ลอง เปิดใจมองในสิ่งใหม่ มีหนทาง อีกมากมาย บอกกับใจไม่ยึดติด บอกกับใจ ที่มั่นคง ข้ามกำแพงของตัวตน อย่าไปหลงอยู่ในกรอบ มีทางออก ที่มากมาย บอกกับใจอย่ายึดติด ตื่นขึ้นมา ทำจิตใจ ให้ว่างเปล่า กลั่นกรองเรื่องราว ในชีวิตที่มีอยู่ อยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต เธออยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต ตอบคำถามที่อยากรู้ สิ่งที่เราไม่เข้าใจ ไม่มีใครรู้คำตอบ บอกกับใจอยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต บอกกับใจอยากทำอะไร เมื่อเข้าใจในชีวิต