กี่ลมฝน

  เสือสองเล   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กี่ลมฝน เสือสองเล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอนก ร็อคพันทางเรียบเรียง: กฤษ เสือสองเลติดต่องานแสดง: 0937394652

A | F#m |D | E |

กี่ลมฝAน..ที่ทF#mนอยู่  กี่ลมหนAาว..ที่ทF#mนสู้ความผิดหวัAง..ทำให้F#mรู้  โดนทิ้งDไป ใจต้องทE

ไม่สิ้นหวัAง แม้พังF#mหมด  ไม่รันทAด แม้ไร้F#mเธอทุก ๆ คAน..ยังเคยF#mเจอ  อุปสรDรค..มีมากมาEย..

เธBmอคนหนึ่งคน.. ที่ทนทุF#mกข์มานานแสนนานฉัBmนก็หนึ่งคน..ที่เคยร้อF#mงไห้จนเกลือกกลายก็แค่Dครั้งหนึ่ง อยากให้เป็Eนครั้งเดียวสุดท้Eาย..

 A  กลั่นเอาน้ำตา..มาเป็นน้ำอF#mด..น้ำทE A  กลั่นเอาน้ำฝน..มาเป็นน้ำกลั่F#mนล้างจิตEใจ A  กลั่นเอาน้ำแรง..มาเป็นคู่แข่F#mงงานมากมาE   อย่าปล่อDยใจกาย..   สุกงอDmม เน่าเหี่ยว..อย่างนี้เล(A)

C# | F#m |C# | F#m |Bm | E | E |

เธอไปแล้Aว ไม่หวนF#mกลับ  เธอไปลัAบ ไม่ย้อF#mนมาเปลี่ยนน้ำAฝน..เป็นน้ำF#mตาดั่งท้องฟ้Dา..ไร้เดือนดEาว

จะไม่ง้Aอ..เธอคนF#mเก่า  ถึงจะเหAงา ทนเอาF#mเถอะอะไรDจะเกิดก็เกิด จะเกิดEอะไรก็ต้องทน เฮ้Eอ..

* | ** |

A | D | ( x2 ) | A |ฟังเพลง - กี่ลมฝน เสือสองเล - YouTube

เนื้อเพลง กี่ลมฝน เสือสองเล กี่ลมฝน ที่ทนอยู่ กี่ลมหนาว ที่ทนสู้ ความผิดหวัง ทำให้รู้ โดนทิ้งไป ใจต้องทน ไม่สิ้นหวัง แม้พังหมด ไม่รันทด แม้ไร้เธอ ทุกๆคน ยังเคยเจอ อุปสรรค มีมากมาย เธอคนหนึ่งคน ที่ทนทุกข์มานานแสนนาน ฉันก็หนึ่งคน ที่เคยร้องไห้จนเกลือกกลาย ก็แค่ครั้งหนึ่ง อยากให้เป็นครั้งเดียวสุดท้าย กลั่นเอาน้ำตา มาเป็นน้ำอด น้ำทน กลั่นเอาน้ำฝน มาเป็นน้ำกลั่นล้างจิตใจ กลั่นเอาน้ำแรง มาเป็นคู่แข่งงานมากมาย อย่าปล่อยใจกาย สุกงอม เน่าเหี่ยว อย่างนี้เลย เธอไปแล้ว ไม่หวนกลับ เธอไปลับ ไม่ย้อนมา เปลี่ยนน้ำฝน เป็นน้ำตา ดั่งท้องฟ้า ไร้เดือนดาว จะไม่ง้อ เธอคนเก่า ถึงจะเหงา ทนเอาเถอะ อะไรจะเกิดก็เกิด จะเกิดอะไรก็ต้องทน เฮ้อ