บ่แคร์หม่องจบ

  เบนซ์ เมืองเลย   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่แคร์หม่องจบ เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: จินนี่ ภูไท, สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

E | G#m/D# |A | B |

ถึงความรู้บ่หลEาย กะพอเข้าใG#mจคำว่าเสียเปรีC#mยบอ้ายบ่อาจไปเทีF#mยบกับเขาหรือใคBร..ที่มาใกล้Eเธอยอมหม่C#mนไปคือกุดจี่F#m ย้อนหัวใG#mจนี่มันฮักจนเพ้C#mเจ้าลำเอียงกะฮู้อยู่เด้Aอ แต่อ้ายบ่งึดบ่แคBร์

ให้ลองสู้เบิ่งเนEาะอย่าห้ามกันเลG#mย อย่าว่ากันเC#mถาะอ้ายสิฝ่าความท้F#mอ ถึงใช่บ่พBอ สิบ่อ่อนEแอสวมบC#mทบักแหมบโสตาF#mย เพื่ออธิบาG#mยคำว่าฮักแC#mท้ให้เจ้าส่อยหัวซาอ้ายF#mแน  อ้าBยอยากมีผู้สาE

บ่ย่านดอกควาF#mมเศร้า ย่านแG#mต่เจ้าบ่ให้คC#mบ่แคร์ดอกตอนจAบ ว่าสิเป็BนคือคึดหรือC#mเปล่าให้ฮักลองดูF# ให้สู้ลองเบิ่ง เผื่อเถิงดวงC#mดาวสู้แล้วตายย้อนฮักเจ้Aดีกว่าตาBยย้อนบ่ได้G#ฮัก..     C#m

คนฮักเจ้าคงหลEายแต่เจ้าคนเดีG#mยวคือคนฮักอ้าC#mเงินอ้ายสู้บ่ไหF#mว แต่ถ้าวัดใจB อยากลองเบิ่งEคักบ่เสียชาติเกิดดอกเด้F#mเมื่อหาเจG#mอแล้วได้บอกฮัC#mบอกทุกคนที่ห้ามที่ทัF#mก..ว่าใจฮัBก อ้ายบ่แคEร์..หม่องจบ..

C#m G#m | F#m E |F#m B | C#m |

E F#m | G#m C#m |A B | E |

* | ** |

บอกทุกคนที่ห้ามที่ทัF#mก..ว่าฮักอ้าG#mยบ่แคร์B..หม่องจบ..

C#m G#m | F#m E |F#m B | E |ฟังเพลง - บ่แคร์หม่องจบ เบนซ์ เมืองเลย - YouTube

เนื้อเพลง บ่แคร์หม่องจบ เบนซ์ เมืองเลย ถึงความรู้บ่หลาย กะพอเข้าใจคำว่าเสียเปรียบ อ้ายบ่อาจไปเทียบกับเขาหรือใคร ที่มาใกล้เธอ ยอมหม่นไปคือกุดจี่ ย้อนหัวใจนี่มันฮักจนเพ้อ เจ้าลำเอียงกะฮู้อยู่เด้อ แต่อ้ายบ่งึดบ่แคร์ ให้ลองสู้เบิ่งเนาะ อย่าห้ามกันเลย อย่าว่ากันเถาะ อ้ายสิฝ่าความท้อ ถึงใช่บ่พอ สิบ่อ่อนแอ สวมบทบักแหมบโสตาย เพื่ออธิบายคำว่าฮักแท้ ให้เจ้าส่อยหัวซาอ้ายแน อ้ายอยากมีผู้สาว บ่ย่านดอกความเศร้า ย่านแต่เจ้าบ่ให้คบ บ่แคร์ดอกตอนจบ ว่าสิเป็นคือคึดหรือเปล่า ให้ฮักลองดู ให้สู้ลองเบิ่ง เผื่อเถิงดวงดาว สู้แล้วตายย้อนฮักเจ้า ดีกว่าตายย้อนบ่ได้ฮัก คนฮักเจ้าคงหลาย แต่เจ้าคนเดียวคือคนฮักอ้าย เงินอ้ายสู้บ่ไหว แต่ถ้าวัดใจ อยากลองเบิ่งคัก บ่เสียชาติเกิดดอกเด้อ เมื่อหาเจอแล้วได้บอกฮัก บอกทุกคนที่ห้ามที่ทัก ว่าใจฮัก อ้ายบ่แคร์ หม่องจบ บอกทุกคนที่ห้ามที่ทัก ว่าฮักอ้ายบ่แคร์ หม่องจบ