ยิ่งลืมยิ่งจำ

  เก้า เกริกพล   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ่งลืมยิ่งจำ เก้า เกริกพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เกริกพล เพชรรัตน์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0933757509

G | C |Em D | C | D |

ไม่เคยลืCม..เรื่องราวสองBmเราหลับฝัAmนลืมตาตื่นมDาก็ยังคิดถึGต่อให้พยายาCมเท่าไหร่ ก็ไม่เคBmยเลยสักครั้งนึงที่ฉันAmจะลบลืมเธDอออกจากหัวGใจ

อยู่กับความทรงจำC.. และวันBmเก่า ๆไม่มีอีกแล้Amวคำว่าสองเราCเมื่อไม่มีเDธอ

แค่คำว่าลืมC ทำไมมันทำยาBmกจังกี่ครั้Amงที่คิดถึงเธDอก็น้ำตาGไหลบอกตัวเอCง พอแล้วไม่ต้องร้องไBmห้แต่ยังลืAmมเท่าไหร่ หัวใจDมันกลับยิ่งGจำ

C | Bm |Am D | G |
C | Bm |Am D | G |

* |

E |

แค่คำว่าลืมD ทำไมมันทำยาC#mกจังกี่ครั้Bmงที่คิดถึงเธEอก็น้ำตาAไหลบอกตัวเอDง พอแล้วไม่ต้องร้องไC#mห้แต่ยังลืBmมเท่าไหร่ หัวใจEมันกลับยิ่งAจำ

** |

แต่ยังลืBmมเท่าไหร่ หัวใจEมันกลับยิ่งAจำ

D | C#m |Bm E | A |ฟังเพลง - ยิ่งลืมยิ่งจำ เก้า เกริกพล - YouTube

เนื้อเพลง ยิ่งลืมยิ่งจำ เก้า เกริกพล ไม่เคยลืม เรื่องราวสองเรา หลับฝันลืมตาตื่นมาก็ยังคิดถึง ต่อให้พยายามเท่าไหร่ ก็ไม่เคยเลยสักครั้งนึง ที่ฉันจะลบลืมเธอออกจากหัวใจ อยู่กับความทรงจำ และวันเก่าๆไม่มีอีกแล้วคำว่าสองเราเมื่อไม่มีเธอ แค่คำว่าลืม ทำไมมันทำยากจัง กี่ครั้งที่คิดถึงเธอก็น้ำตาไหล บอกตัวเอง พอแล้วไม่ต้องร้องไห้ แต่ยังลืมเท่าไหร่ หัวใจมันกลับยิ่งจำ แค่คำว่าลืม ทำไมมันทำยากจัง กี่ครั้งที่คิดถึงเธอก็น้ำตาไหล บอกตัวเอง พอแล้วไม่ต้องร้องไห้ แต่ยังลืมเท่าไหร่ หัวใจมันกลับยิ่งจำ แต่ยังลืมเท่าไหร่ หัวใจมันกลับยิ่งจำ