กินของเก่า อย่าเห่าดัง

  อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนธน ม.สุขศิลป์เรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค (Sing Music)ติดต่องานแสดง: 0982037796

C | G |F E | Am |

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

เฮาCกะเลิกกันดนแล้วเAmด้หัวใจน้องเพF จนบ่อาจซ่อมได้GกะถอยออกมCาจากชีวิตอ้าAmมาอยู่Fในที่ของน้อG

แล้วCเป็นหยังคนใหม่ของอ้Amายยังเที่ยวมากมาFย ยังเทียวมาเกี่ยวมาข้อGส่งรูปคู่หวCานมาใน messenger น้อAmมาเยาะเย้Fยว่าเพิ่นฮักกันหลGาย..

บ่ได้อิจฉCา แต่ว่ามันรำคาAmมา โน่น นี่ นั่Fน เป็นหยังมักมาวุ่นวาGต่างคนต่างอCยู่ หรือมันอยู่บ่ได้Amเดี๋ยวสิจัดให้Fด้วยถ้อยคำซึ้ง ๆG

กินของเก่าเขCา อย่าเห่าดังหลAmายคั่นบ่อยากตาFย อย่าให้เว้าถึGเจ้ามาทีหลัCง แต่อยากเป็นที่หนึ่Amอย่ามาทะลึ่Fง..กับคนเก่าเขGา..

เพราะเจ้ากินของเก่Cาที่คนอื่นเขาคาAmบ่เคยเสียดาFย แค่ผูู้ชายเน่า ๆGอยู่เสย ๆ เด้Cอ บ่ต้องมาเว้Amกินของเก่าเขF | Gา..        อย่ามาเห่าดังหลC | Gาย..

Am | Em |F | C |
Am | Em |Dm | G |

* | ** | * |

เพราะเจ้ากินของเก่Cาที่คนอื่นเขาคาAmบ่เคยเสียดาFย แค่ผูู้ชายเน่า ๆGอยู่เสย ๆ เด้Cอ บ่ต้องมาเว้Amกินของเก่าเขFา.. อย่ามาเห่าดังหลาGย..กินของเก่าเขFา.. อย่ามาเห่าดังหลาGย..

C | Am | F | G | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - กินของเก่าอย่าเห่าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา - YouTube

เนื้อเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา เฮากะเลิกกันดนแล้วเด้ หัวใจน้องเพ จนบ่อาจซ่อมได้ กะถอยออกมาจากชีวิตอ้าย มาอยู่ในที่ของน้อง แล้วเป็นหยังคนใหม่ของอ้าย ยังเที่ยวมากมาย ยังเทียวมาเกี่ยวมาข้อง ส่งรูปคู่หวานมาใน messenger น้อง มาเยาะเย้ยว่าเพิ่นฮักกันหลาย บ่ได้อิจฉา แต่ว่ามันรำคาญ มา โน่น นี่ นั่น เป็นหยังมักมาวุ่นวาย ต่างคนต่างอยู่ หรือมันอยู่บ่ได้ เดี๋ยวสิจัดให้ด้วยถ้อยคำซึ้งๆ กินของเก่าเขา อย่าเห่าดังหลาย คั่นบ่อยากตาย อย่าให้เว้าถึง เจ้ามาทีหลัง แต่อยากเป็นที่หนึ่ง อย่ามาทะลึ่ง กับคนเก่าเขา เพราะเจ้ากินของเก่าที่คนอื่นเขาคาย บ่เคยเสียดาย แค่ผูู้ชายเน่าๆอยู่เสยๆเด้อ บ่ต้องมาเว้า กินของเก่าเขา อย่ามาเห่าดังหลาย เพราะเจ้ากินของเก่าที่คนอื่นเขาคาย บ่เคยเสียดาย แค่ผูู้ชายเน่าๆอยู่เสยๆเด้อ บ่ต้องมาเว้า กินของเก่าเขา อย่ามาเห่าดังหลาย กินของเก่าเขา อย่ามาเห่าดังหลาย