เป็นแค่ (คนที่เธอไม่รัก)

  p n v .   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นแค่คนที่เธอไม่รัก p n v .
เนื้อร้อง/ทำนอง: p n v .เรียบเรียง: p n v .โปรดิวเซอร์: Akarachon Rachapandi, p n v .สังกัดค่าย: Spicydisc

ทนGรอมันนานก็เหนื่อย แต่ว่าใจD/F#มันยังบอกว่าไหวแค่คิดEmว่าเธอไปเจอคนใหม่ หัวใจCก็ร้อนรDแต่ลืมGไปไม่ใช่นี่หว่า ไม่ได้เป็D/F#นคนที่เธอคาดหวังแค่ฝัEmนลม ๆ คงไม่สำคัญ ไม่มีคCวามหมายอะไรD

แต่เขCา เขาเข้Bmามาทำให้หวั่นไหวสรุปว่าฉันCเป็นใคร หรือว่าฉันคงได้แค่Dเป็น

เป็นแค่คนรู้จักCที่เธอไม่ได้รักกัDเป็นแค่คBmนที่มันไม่เคยสำคัEmเป็นแค่เพื่อนสนิCทที่เธอไม่คิดผูกพัDเป็นแค่คนคนนั้Gนที่เธอไม่หันมอG7

เป็นแค่ที่ปรึกษCาเวลาเธอไปหาเขDเป็นแค่คนแก้เหBmงาเวลาเธอไม่เหลือใคEmเป็นคนไม่มีAmสิทธิ์ จะคิดDอะไรเป็Amนได้แ(Bm)ค่(คนC..ที่รัDกเธGอ)

C | D |Bm | Em |Am | D |G | G7 |
C | D |Bm | Em |Am | D |G | G |

แต่เขCา เขาเข้Bmามาทำให้เสียใจแต่เธอก็ไม่เป็นCไร ถึงยังไงก็ให้ฉันDเป็น

* | ** |

เป็นFแค่คนรู้จัD#กที่เธอไม่ได้รักกัFเป็นแค่คDmนที่มันไม่เคยสำคัGmเป็นแค่เพื่อนสนิD#ทที่เธอไม่คิดผูกพัFเป็นแค่คนคนนั้A#นที่เธอไม่หันมอA#7

เป็นแค่ที่ปรึกษD#าเวลาเธอไปหาเขFเป็นแค่คนแก้เหDmงาเวลาเธอไม่เหลือใคGmเป็นคนไม่มีCmสิทธิ์ จะคิดFอะไรเป็Cmนได้แDmค่คนD#..ที่รัFกเธอ

D# | F |Dm | Gm |Cm | F |

เป็Cmนได้แDmค่ตัD# Fว..     สำรอA#ง..ฟังเพลง - เป็นแค่คนที่เธอไม่รัก pnv . - YouTube

เนื้อเพลง เป็นแค่คนที่เธอไม่รัก pnv. ทนรอมันนานก็เหนื่อย แต่ว่าใจมันยังบอกว่าไหว แค่คิดว่าเธอไปเจอคนใหม่ หัวใจก็ร้อนรน แต่ลืมไปไม่ใช่นี่หว่า ไม่ได้เป็นคนที่เธอคาดหวัง แค่ฝันลมๆคงไม่สำคัญ ไม่มีความหมายอะไร แต่เขา เขาเข้ามาทำให้หวั่นไหว สรุปว่าฉันเป็นใคร หรือว่าฉันคงได้แค่เป็น เป็นแค่คนรู้จักที่เธอไม่ได้รักกัน เป็นแค่คนที่มันไม่เคยสำคัญ เป็นแค่เพื่อนสนิทที่เธอไม่คิดผูกพัน เป็นแค่คนคนนั้นที่เธอไม่หันมอง เป็นแค่ที่ปรึกษาเวลาเธอไปหาเขา เป็นแค่คนแก้เหงาเวลาเธอไม่เหลือใคร เป็นคนไม่มีสิทธิ์ จะคิดอะไร เป็นได้แค่(คน ที่รักเธอ) แต่เขา เขาเข้ามาทำให้เสียใจ แต่เธอก็ไม่เป็นไร ถึงยังไงก็ให้ฉันเป็น เป็นแค่คนรู้จักที่เธอไม่ได้รักกัน เป็นแค่คนที่มันไม่เคยสำคัญ เป็นแค่เพื่อนสนิทที่เธอไม่คิดผูกพัน เป็นแค่คนคนนั้นที่เธอไม่หันมอง เป็นแค่ที่ปรึกษาเวลาเธอไปหาเขา เป็นแค่คนแก้เหงาเวลาเธอไม่เหลือใคร เป็นคนไม่มีสิทธิ์ จะคิดอะไร เป็นได้แค่คน ที่รักเธอ เป็นได้แค่ตัว สำรอง