ที่เดิม

  เปิดเกมส์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่เดิม เปิดเกมส์ TMG RECORD
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

D A | Bm G |
D A | Bm G |

 D  เธอกับเขา..A  เราสามคน Bm  ใจเธอนั้Aนวกวนหรือเปล่G Aา..

 D  วันก่อนก็บอกมีแค่ฉัน แต่วันนี้Aมีเขาคนไหนเล่า   ไหนละเรื่อBmงราว..A   ที่เธอบอกว่ารักGกัน..กับฉัAนไปตลอดDกาล   ทำไมมาทิ้งAกัน   ทำไมเธอหลอกBmฉัน ไม่เข้าGใจ

D A | Bm G |
D A | Bm G |

ในวัBmนที่ไม่มีเธอคนนั้นAอยู่เธอทำใGห้ใจของฉันดวงนี้Dมันว่างเปล่าในวัBmนที่ฉันไม่มีเธออยู่AในหัวใจยอมรับGว่าฉันนั้นว่างเปล่Aา..

จริง ๆ แล้Dวก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใครไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้อยู่ตัวGคนเดียวมันโคตรดีF#mจะตายไม่Emต้องเดือดร้อนเลAอยู่กันเท่านี้D อยู่กับเวลAกับความเป็นจริBmงที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่าก็ดีGนะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่Dเดิม

A G |

* | ** |

Em F#m | G D |
Em F#m | G | A |

** |

ก็ดีGนะเรา ควรจะกลัAบมาอยู่ตรงที่Dเดิมฟังเพลง - ที่เดิม เปิดเกมส์ TMG RECORD - YouTube

เนื้อเพลง ที่เดิม เปิดเกมส์ TMG RECORD เธอกับเขา เราสามคน ใจเธอนั้นวกวนหรือเปล่า วันก่อนก็บอกมีแค่ฉัน แต่วันนี้มีเขาคนไหนเล่า ไหนละเรื่องราว ที่เธอบอกว่ารักกัน กับฉันไปตลอดกาล ทำไมมาทิ้งกัน ทำไมเธอหลอกฉัน ไม่เข้าใจ ในวันที่ไม่มีเธอคนนั้นอยู่ เธอทำให้ใจของฉันดวงนี้มันว่างเปล่า ในวันที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจ ยอมรับว่าฉันนั้นว่างเปล่า จริงๆแล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้ อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย ไม่ต้องเดือดร้อนเลย อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม