เราคือเพื่อนกัน

  สามัญชน   สตริง   ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เราคือเพื่อนกัน สามัญชน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วงสามัญชน

Am | G |F | Am |
Am | G |F G | Am |

หากAmเธอได้ยินเสียงเพลGงบรรเลงเธอFจงกลับไปเรียกไพร่พAmมัAmนคือท่วงทำนองของสาGมัญชนคนFธรรมดGาอย่างเรAm

หาAmกเธอได้ยินเสียงกลองGกระหน่ำมันFคือเสียงเท้าของมวลชAmกระหึ่มAmด้วยแรงประสานของเสGรีชนFนใต้ฟ้GาเดียวกัAm

ดวงดาFวยังประกายทอแสGจรัสแรCงยามมืดมGนบนฟ้าAmไกลผูกใจFเรารวมประสาGศรัทธามั่Cนสู้ถึงวัGนเราได้Amชัย

ปรบมืFอดังเสียงกลอGและป่าวร้อCงว่าไม่ยอGมให้ผู้AmใดมาทำลาFยลิดรอนสิทธิ์เสGรีที่เรามีCตราบที่เรGายังหายAmใจจับมืFอเดินก้าวไG | Gป..เราคือเพื่อนAm G | Fกัน

Am G | D |

* | ** | *** | **** |

เราคือเพื่อนAm G | Fกัน ( x4 )

Am G | F | Am G/B | F | ( x2 )ฟังเพลง - เราคือเพื่อนกัน สามัญชน - YouTube

เนื้อเพลง เราคือเพื่อนกัน สามัญชน หากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลง เธอจงกลับไปเรียกไพร่พล มันคือท่วงทำนองของสามัญชน คนธรรมดาอย่างเรา หากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำ มันคือเสียงเท้าของมวลชน กระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชน คนใต้ฟ้าเดียวกัน ดวงดาวยังประกายทอแสง จรัสแรงยามมืดมนบนฟ้าไกล ผูกใจเรารวมประสาน ศรัทธามั่นสู้ถึงวันเราได้ชัย ปรบมือดังเสียงกลอง และป่าวร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใด มาทำลายลิดรอนสิทธิ์เสรี ที่เรามีตราบที่เรายังหายใจ จับมือเดินก้าวไป เราคือเพื่อนกัน