ไวรัสไอต้าว (Ost.YYYมันส์ฟินนะ)

  BALLCHON   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไวรัสไอต้าว BALLCHON Ost.YYYมันส์ฟินนะ
เนื้อร้อง/ทำนอง: BALLCHONเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: NINEWดนตรี: Wine Neti, Witchapol Kaewhawong, Dome Archawin, Matavee Somjai, Siwaj Vajaravannee

เหม่อมองท้องฟ้Aา.. แสนกว้างไกA7ล..ไอต้าวอยู่แห่Dงใด คาดเดาไม่ได้เลย สบาDmยดีไหม

บนโลกของฉัAน.. อันตราA7ย..โรคระบาDดทำใจฉันแทบวอดวาย ฉันกลัDmวโรคร้าย

มีBmไวรัสที่ชื่C#mอไอต้าวอาการมันคืBmอ..ตัวฉันนั้นต้อC#mงปวดร้าวเวลาที่เห็Bmนคนเดินกุมมือ แล้วฉัC#mนต้องเศร้าขอเธDอช่วยบิB/EbนกลับมEา...

ไม่รู้Dเธอมองเห็นฉันบ้างไหC#mฉันกินให้หน้าฉันใหBmญ่กว่าใครรอให้ต้าEวเข้ามาหยิกแก้มA Em Aนี้แต่ถ้Dาไม่เห็นก็ไม่เป็นไC#mฉันจะเก็F#บแก้มที่ป๊องป่อBmงเอาไว้รอให้ต้าEวเข้ามาหยิกผู้เดีAยว

ฉันDไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมากฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดพล่ามฉัC#mนได้แต่มองเธอในรูปภาพฉันเองที่ทำให้มันยุ่งยาก

ฉันBmเลยคิดถึงเธอจนแทบคลั่งฉันEเลยเอาหัวโขกฝาห้องบ้างทำAเป็นเล่นตัวโถ่ไอหน้างั่งสุดท้ายAไม่มีเธอที่อยู่ข้าง ๆ

มีBmไวรัสที่ชื่C#mอไอต้าวอาการมันคืBmอ..ตัวฉันนั้นต้อC#mงปวดร้าวเวลาที่เห็Bmนคนเดินกุมมือ แล้วฉัC#mนต้องเศร้ามันเหงาหัวใจD ขอ UBmFO บอกเธอให้รู้Fmaj7 | Amaj7..oh i misFmaj7s you..  E

** |

E |

ไม่รู้Dเธอ คิดถึงฉันบ้างไหC#mก็ระยะทางมันห่าBmงกันไกลหน้Eาฉันมันใหญ่ได้เท่าA Em Aนี้แต่ถ้Dาไม่คิดถึงไม่เป็นไC#mฉันจะกิF#นให้หน้าฉันใหญ่Bmต่อไปและฉันEก็จะคิดถึง..เธAอ..ฟังเพลง - ไวรัสไอต้าว BALLCHON Ost.YYYมันส์ฟินนะ - YouTube

เนื้อเพลง ไวรัสไอต้าว BALLCHON Ost.YYYมันส์ฟินนะ เหม่อมองท้องฟ้า แสนกว้างไกล ไอต้าวอยู่แห่งใด คาดเดาไม่ได้เลย สบายดีไหม บนโลกของฉัน อันตราย โรคระบาดทำใจฉันแทบวอดวาย ฉันกลัวโรคร้าย มีไวรัสที่ชื่อไอต้าว อาการมันคือ ตัวฉันนั้นต้องปวดร้าว เวลาที่เห็นคนเดินกุมมือ แล้วฉันต้องเศร้า ขอเธอช่วยบินกลับมา ไม่รู้เธอมองเห็นฉันบ้างไหม ฉันกินให้หน้าฉันใหญ่กว่าใคร รอให้ต้าวเข้ามาหยิกแก้มนี้ แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ฉันจะเก็บแก้มที่ป๊องป่องเอาไว้ รอให้ต้าวเข้ามาหยิกผู้เดียว ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมาก ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดพล่าม ฉันได้แต่มองเธอในรูปภาพ ฉันเองที่ทำให้มันยุ่งยาก ฉันเลยคิดถึงเธอจนแทบคลั่ง ฉันเลยเอาหัวโขกฝาห้องบ้าง ทำเป็นเล่นตัวโถ่ไอหน้างั่ง สุดท้ายไม่มีเธอที่อยู่ข้างๆ มีไวรัสที่ชื่อไอต้าว อาการมันคือ ตัวฉันนั้นต้องปวดร้าว เวลาที่เห็นคนเดินกุมมือ แล้วฉันต้องเศร้า มันเหงาหัวใจ ขอ UFO บอกเธอให้รู้ oh i miss you ไม่รู้เธอ คิดถึงฉันบ้างไหม ก็ระยะทางมันห่างกันไกล หน้าฉันมันใหญ่ได้เท่านี้ แต่ถ้าไม่คิดถึงไม่เป็นไร ฉันจะกินให้หน้าฉันใหญ่ต่อไป และฉันก็จะคิดถึงเธอ