ไปไม่ถึง (100x100)

  แว่นใหญ่   Big Ass   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปไม่ถึง Bigass X WANYAi (บิ๊กแอส x แว่นใหญ่)
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอฬาร ชูใจเรียบเรียง: Big Ass (บิ๊กแอส)โปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genierecords

Fmaj7 | Fmaj7 |

ส่งรอยยิ้A#maj7มให้เธอทั้งที่หัวใจยังสั่Fmaj7นไหวในวันนี้A#maj7ที่เธอต้องไปจะไม่กลับมาFmaj7แล้วทำเป็นฝืนAmกลั้นน้ำตาไว้ ไม่ให้มันไA#maj7หลออกมาจากวันนี้Gmฉันต้องเข้าใจ ว่าความรัAmกที่เธอให้ไว้มันถึA#maj7งเวลาจบลCง..

ไปไม่ถึFmaj7งฝัน วันนี้ฉันต้องเข้Amาใจแค่ได้รัDmกครั้งนึงก็ดีแค่Amไหนแม้ในวันนี้A#maj7มีเพียง..เศษควาAmมรักที่มันพังทลายที่เหลืGmอในใจของฉัC

ไปไม่ถึFmaj7งฝัน แต่ฉันจะไม่Amโทษใครแค่ได้รัDmกรักเธอก็ดีAmแค่ไหนจะไม่เหนี่ยวรั้A#maj7งตัวเธอ ทั้งที่หมAmดทั้งหัวใจฉันยังรักGmเธอ แต่ฝัCนนั้นเราก็ไปไม่ถึFmaj7ง..

เก็บความA#maj7รักที่เคยให้เธอ..ไว้เป็นแค่ความFmaj7หลังหยุดความฝัA#maj7นที่เคยวาดหวัง..ไว้เพียงแค่เท่าFmaj7นี้ไม่อาจAmฝืนชีวิตที่เรา..ต่างพบA#maj7กันเพื่อจากลาในวันนี้Gmฉันต้องเข้าใจ ว่าความรักที่เธอAmให้ไว้มันถึA#maj7งเวลาจบลCง..

* | ** |

 A#maj7  เจ็บปวดสักเท่Amาไร   จะยอมรับไGmว้ด้วยความเข้าใจFmaj7 A#maj7  แค่เคยได้มีAmเธออยู่..   ในชีวิGmตก็ดีสักเท่าCไร..

** |ฟังเพลง - ไปไม่ถึง Bigass X WANYAi (บิ๊ก แอส x แว่นใหญ่) - YouTube

เนื้อเพลง ไปไม่ถึง Big Ass X WANYAi (บิ๊กแอส x แว่นใหญ่) ส่งรอยยิ้มให้เธอทั้งที่หัวใจยังสั่นไหว ในวันนี้ที่เธอต้องไปจะไม่กลับมาแล้ว ทำเป็นฝืนกลั้นน้ำตาไว้ ไม่ให้มันไหลออกมา จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ ว่าความรักที่เธอให้ไว้ มันถึงเวลาจบลง ไปไม่ถึงฝัน วันนี้ฉันต้องเข้าใจ แค่ได้รักครั้งนึงก็ดีแค่ไหน แม้ในวันนี้มีเพียง เศษความรักที่มันพังทลาย ที่เหลือในใจของฉัน ไปไม่ถึงฝัน แต่ฉันจะไม่โทษใคร แค่ได้รักรักเธอก็ดีแค่ไหน จะไม่เหนี่ยวรั้งตัวเธอ ทั้งที่หมดทั้งหัวใจ ฉันยังรักเธอ แต่ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง เก็บความรักที่เคยให้เธอ ไว้เป็นแค่ความหลัง หยุดความฝันที่เคยวาดหวัง ไว้เพียงแค่เท่านี้ ไม่อาจฝืนชีวิตที่เรา ต่างพบกันเพื่อจากลา ในวันนี้ฉันต้องเข้าใจ ว่าความรักที่เธอให้ไว้ มันถึงเวลาจบลง เจ็บปวดสักเท่าไร จะยอมรับไว้ด้วยความเข้าใจ แค่เคยได้มีเธออยู่ ในชีวิตก็ดีสักเท่าไร