อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง

 ดูโอเมย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง ดูโอเมย์ Duo May
เนื้อร้อง: ฉัตรวี วรัดาทำนอง: ปกป้อง สารากรบริรักษ์เรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มโปรดิวเซอร์: สังกัดค่าย: ลายไทยอินดี้ติดต่องานแสดง: 0926287279

A F#m | D E |A F#m | D E |
F#m | C#m |D | E | A |

ไปกับเขาAเลย อยู่กับเขาC#mเลยจากไปDไม่มีเยื่อใยซะเลEยนี่หว่าบอกมาสักAคำ บอกตอนนี้เลยC#mดีกว่าแค่เพีDยงคำลา ก็ยังEไม่ได้ยิน

เศร้าต่อไF#mป ต่อไป ไม่ไหC#mวเดี๋ยวหน้าแก่ไม่มีเธF#mอ ก็แค่เรื่องเล็กน้อC#mจะคอยดูF#mสักวัน ที่เธC#mอพูดไม่ออกเพราะว่าโดนDหลอก จะบอกตอกย้ำให้ขึ้นEใจ

อีกหน่อยก็ถูกทิ้A F#mง..และฉันDจะคอยดูวัEนเธอถูกทิ้A F#mง..วันนั้Dนก็คงเป็นวัEวันที่เธF#mอลำบาก ฝากเธอC#mไว้อย่างถูกทิ้งเมื่อDใด..E   อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วกัน

A F#m | D E |A F#m | D | E |
F#m | C#m | D | E | A |

เมื่อเธอต้องAการ..ที่จะเลืC#mอกไปก็เธDอไม่เคยเข้าใจฉันเลEยสักอย่างไม่ต้องหันAมา..สบตาฉันเลC#mยดีกว่าปล่อยฉัDนให้เป็น..แค่คนEหมดความหมาย

* |

อีกหน่อยก็ถูกทิ้A F#mง..และฉันDจะคอยดูวัEนเธอถูกทิ้A F#mง..วันนั้Dนก็คงเป็นวัEวันที่เธF#mอลำบาก ฝากเธอC#mไว้อย่างจำให้ขึ้นDใจ โอ้.E.

** |

A | F#m | D | E |

อีกหน่อยก็ถูกทิ้A | F#m | D | Eง..อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วAกัน..    Aคอร์ดเพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง ดูโอเมย์ Duo May

เนื้อเพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง ดูโอเมย์ Duo May ไปกับเขาเลย อยู่กับเขาเลย จากไปไม่มีเยื่อใยซะเลยนี่หว่า บอกมาสักคำ บอกตอนนี้เลยดีกว่า แค่เพียงคำลา ก็ยังไม่ได้ยิน เศร้าต่อไป ต่อไป ไม่ไหวเดี๋ยวหน้าแก่ ไม่มีเธอ ก็แค่เรื่องเล็กน้อย จะคอยดูสักวัน ที่เธอพูดไม่ออก เพราะว่าโดนหลอก จะบอกตอกย้ำให้ขึ้นใจ อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง และฉันจะคอยดูวันเธอถูกทิ้ง วันนั้นก็คงเป็นวัน วันที่เธอลำบาก ฝากเธอไว้อย่าง ถูกทิ้งเมื่อใด อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วกัน เมื่อเธอต้องการ ที่จะเลือกไป ก็เธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยสักอย่าง ไม่ต้องหันมา สบตาฉันเลยดีกว่า ปล่อยฉันให้เป็น แค่คนหมดความหมาย อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง และฉันจะคอยดูวันเธอถูกทิ้ง วันนั้นก็คงเป็นวัน วันที่เธอลำบาก ฝากเธอไว้อย่าง จำให้ขึ้นใจ โอ้ อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วกัน