เก็บ (Hidden)

 ฟลุ้ค ณธัช สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เก็บ ฟลุ้ค ณธัช

A | C#m |F#m | Em A |
D | C#m F#m |Bm | E |

บอกตัวเอAง..ห้ามตัวเอC#mงบอกใจอย่าไปคิดไกลเกินกว่F#mานั้นแค่ได้มอEmงเธอตรงนี้Aแค่มีเธอข้าDงกัน ที่ใช้เวลาด้วC#mยกันแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วBmงสั้น ๆแค่นั้Eนฉันก็สุขใจ

บอกตัวเอAง..ได้แค่มองC#mเธอตรงนี้ อย่าใกล้เกินกว่F#mานั้นอาจจะเผลEmอพูดคำว่ารักAออกมาผ่านทาDงสายตากลัวว่าเธC#mอจะรู้ว่F#mา..ฉันคิBmดกับเธอแค่ไหE

เธอบอDกว่ารักแต่วันหนึ่งมัC#mนต้องจบ Cmแบบนั้Bmนฉันไม่ขอจะเริ่มต้นEมัน

หยุดตรงนี้Aแค่คำว่าเพื่อนที่ดีให้เธอมอC#mงว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีต้องซ่อF#mนไว้ กดEไว้ เก็DบมันเอาEไว้ถ้าพูC#mดไป ถ้าทำF#7เธอเปลี่ยนไปคงเสียBmใจฉันขอEเก็บคำว่ารักเธอเอาไว้

A | A |

* | ** | *** |

Bm | C#m |Dm | E |

หยุดตรงนี้Aแค่คำว่าเพื่C#mอนที่ดีให้เธอมอF#mงว่าฉันเป็นเพื่Emอนที่ดีขAองเธD C#mฉันจะเก็BmบมันเอาEไว้

หยุดตรงนี้C#mแค่คำว่าเพื่อนที่ดีให้เธอมอF#7งว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีของเธBmฉันขอEเก็บคำว่ารักเธอเอาไA | Dว้..ได้ไหA | D | Aม..คอร์ดเพลง เก็บ ฟลุ้ค ณธัช

เนื้อเพลง เก็บ ฟลุ้ค ณธัช บอกตัวเอง ห้ามตัวเองบอกใจอย่าไปคิดไกลเกินกว่านั้น แค่ได้มองเธอตรงนี้ แค่มีเธอข้างกัน ที่ใช้เวลาด้วยกัน แม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆแค่นั้นฉันก็สุขใจ บอกตัวเอง ได้แค่มองเธอตรงนี้ อย่าใกล้เกินกว่านั้น อาจจะเผลอพูดคำว่ารักออกมาผ่านทางสายตา กลัวว่าเธอจะรู้ว่า ฉันคิดกับเธอแค่ไหน เธอบอกว่ารักแต่วันหนึ่งมันต้องจบ แบบนั้นฉันไม่ขอจะเริ่มต้นมัน หยุดตรงนี้แค่คำว่าเพื่อนที่ดี ให้เธอมองว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดี ต้องซ่อนไว้ กดไว้ เก็บมันเอาไว้ ถ้าพูดไป ถ้าทำเธอเปลี่ยนไปคงเสียใจ ฉันขอเก็บคำว่ารักเธอเอาไว้ หยุดตรงนี้แค่คำว่าเพื่อนที่ดี ให้เธอมองว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีของเธอ ฉันจะเก็บมันเอาไว้ หยุดตรงนี้แค่คำว่าเพื่อนที่ดี ให้เธอมองว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีของเธอ ฉันขอเก็บคำว่ารักเธอเอาไว้ ได้ไหม