ไปต่อหรือรอจบ (Sun and Moon)

 กัน นภัทร Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปต่อหรือรอจบ GUN NAPAT x KLEAR
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร, รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยเรียบเรียง: Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบดนตรี: สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 D  อยู่กันไปมีแต่ช้ำBm ปรับกันมาตั้งเท่าไรG   ห่างกันไปคงดีDกว่า..

 D  ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัBmน แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัG   เรายังไหวใช่ไหมDเธอ

เหนื่อยและล้Gา.. มานาAน..กับคำถามBmว่าไปต่อ หรืDอรอจบ

ห่างกัGน..ไปAเพื่อจะกลัBmบมา หรืF#mอเพื่อจะบอกGลาจะเลือกทางไหนก็เจ็Bmบ ไม่ต่าF#mงกันรัGก..ขอAลองอีกสักBmครั้ง หรืF#mอว่ามันหมดGหวังที่รู้Aตอนนี้ต้องห่Bmางเพื่อเข้าF#mใจ

ห่Gาง.. เพื่อทบAทวนรักเรBmา ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บเรารัF#mกกันเท่าไร เจ็บช้ำมาเท่าไรเรารักAกันได้ต่อ ไม่ไหBmวคงต้องจบ

 D  พยายามมานานแล้Bmว อยากประคองกันไปต่G   แต่ฉันก็ขอทำDใจ

 D  ถ้ายังรักก็ยังทนไหBmว อยากประคองกันไปต่G   อย่าเพิ่งท้อได้ไหมDเธอ

* | ** | *** |

G A | Bm F#m |G A | Bm |

มันGไม่เป็AนเหมือนฝัBmความรัF#mกเพียงแค่นั้น มัGนไม่พอAให้หวัBmยังรัF#mกเธอเหลือเกิน แต่Gเกินเหนื่Aอยและรั้BmเรารัF#mกกันเท่าไร ตอGบกันอีAกสักครั้Bm

* | ** | *** | *** | **** |

เรารักกันเท่าไGร..คอร์ดเพลง ไปต่อหรือรอจบ GUN NAPAT x KLEAR

เนื้อเพลง ไปต่อหรือรอจบ GUN NAPAT x KLEAR อยู่กันไปมีแต่ช้ำ ปรับกันมาตั้งเท่าไร ห่างกันไปคงดีกว่า ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัน แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัน เรายังไหวใช่ไหมเธอ เหนื่อยและล้า มานาน กับคำถามว่าไปต่อ หรือรอจบ ห่างกัน ไปเพื่อจะกลับมา หรือเพื่อจะบอกลา จะเลือกทางไหนก็เจ็บ ไม่ต่างกัน รัก ขอลองอีกสักครั้ง หรือว่ามันหมดหวัง ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ ห่าง เพื่อทบทวนรักเรา ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ เรารักกันเท่าไร เจ็บช้ำมาเท่าไร เรารักกันได้ต่อ ไม่ไหวคงต้องจบ พยายามมานานแล้ว อยากประคองกันไปต่อ แต่ฉันก็ขอทำใจ ถ้ายังรักก็ยังทนไหว อยากประคองกันไปต่อ อย่าเพิ่งท้อได้ไหมเธอ มันไม่เป็นเหมือนฝัน ความรักเพียงแค่นั้น มันไม่พอให้หวัง ยังรักเธอเหลือเกิน แต่เกินเหนื่อยและรั้ง เรารักกันเท่าไร ตอบกันอีกสักครั้ง เรารักกันเท่าไร