ฮักน้องคือเก่า แต่ทิ้งเขาบ่ลง

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักน้องคือเก่าแต่ทิ้งเขาบ่ลง ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Cm | Cm |Cm | F |

Cm | G# |Gm | Cm |Cm | Cm |

หัวใจของอ้ายไหวเอD#น เมื่อเห็Gmนเจ้าคืนกลับมCmหลังจากฝากน้ำFmตา ทิ้งอ้ายA#ไปหาคนGใหม่บอกว่G#าไป บ่รอA#ด เลยคึดฮอGmดแต่ฮักCm A#อ้ายขอG#ให้ยกโทษให้ ฮักกันA#คือเก่าได้บ่G7

จักสิเว้าจั่งใด๋ดีD# ตอนนี้Gmอ้ายมีคนแคCmร์คนที่เยียวยาบาดแผFmล ตอนเจ้A#าทำน้ำตาGคลอได้เขาซอG#ยชีวิตไA#ว้ เลยรอดตาGmยหายใจต่Cm A#ถึงอยาG#กเฮ็ดตามคำขFmอ แต่อ้ายA#กะเฮ็ดบ่ไD#ด้

ฮักน้องคือเก่G#า แต่อ้าA#ยทิ้งเขาบ่GmลงเขาฮัCmกภักดีซื่อตรFmง..คือกับอ้าA#ยให้เจ้าทั้Gm A#งใจอ้ายฮู้ดีว่G#า..คนถูกทิ้A#งมันเจ็บแค่ไCmหนบ่อยากให้เขาเสียใFmจ..คือจั่งอ้าGยตอนเจ้าจากCmลา

Cm |

ดีใจที่เจ้าบ่D#ลืม คืออ้Gmายบ่เคยลืมเCmจ้าแต่ความสัมพันธ์สองเฮFmา..บ่อาA#จเอื้อมใจไปGหาอ้ายบ่เคG#ยถือโกรA#ธ บ่โทGmษเจ้าเรื่องผ่านCm A#มาแต่อ้าG#ยบอกกับใจว่Fmา..สิบ่ให้เขA#าเสียน้ำตา.D#.คืออ้าย

Cm | G# |Gm | Cm |
Cm | G# |Gm | Cm A# |

ฮักน้องคือเก่G#า แต่อ้าA#ยทิ้งเขาบ่GmลงเขาฮัCmกภักดีซื่อตรFmง..คือกับอ้าA#ยให้เจ้าทั้Gm A#งใจอ้ายฮู้ดีว่G#า..คนถูกทิ้A#งมันเจ็บแค่ไCmหนบ่อยากให้เขาเสียใFmจ..คือจั่งอ้าGยตอนเจ้าบอกCmลา

ถึงฮักเจ้าเหมือนวันผ่านมFmสิบ่ให้เขGmาเสียน้ำตาคือCmอ้าย..

Cm | G# |Gm | Cm |
Cm | Cm |ฟังเพลง - ฮักน้องคือเก่าแต่ทิ้งเขาบ่ลง ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง ฮักน้องคือเก่าแต่ทิ้งเขาบ่ลง ไอดิน อภินันท์ หัวใจของอ้ายไหวเอน เมื่อเห็นเจ้าคืนกลับมา หลังจากฝากน้ำตา ทิ้งอ้ายไปหาคนใหม่ บอกว่าไป บ่รอด เลยคึดฮอดแต่ฮักอ้าย ขอให้ยกโทษให้ ฮักกันคือเก่าได้บ่ จักสิเว้าจั่งใด๋ดี ตอนนี้อ้ายมีคนแคร์ คนที่เยียวยาบาดแผล ตอนเจ้าทำน้ำตาคลอ ได้เขาซอยชีวิตไว้ เลยรอดตายหายใจต่อ ถึงอยากเฮ็ดตามคำขอ แต่อ้ายกะเฮ็ดบ่ได้ ฮักน้องคือเก่า แต่อ้ายทิ้งเขาบ่ลง เขาฮักภักดีซื่อตรง คือกับอ้ายให้เจ้าทั้งใจ อ้ายฮู้ดีว่า คนถูกทิ้งมันเจ็บแค่ไหน บ่อยากให้เขาเสียใจ คือจั่งอ้ายตอนเจ้าจากลา ดีใจที่เจ้าบ่ลืม คืออ้ายบ่เคยลืมเจ้า แต่ความสัมพันธ์สองเฮา บ่อาจเอื้อมใจไปหา อ้ายบ่เคยถือโกรธ บ่โทษเจ้าเรื่องผ่านมา แต่อ้ายบอกกับใจว่า สิบ่ให้เขาเสียน้ำตา คืออ้าย ฮักน้องคือเก่า แต่อ้ายทิ้งเขาบ่ลง เขาฮักภักดีซื่อตรง คือกับอ้ายให้เจ้าทั้งใจ อ้ายฮู้ดีว่า คนถูกทิ้งมันเจ็บแค่ไหน บ่อยากให้เขาเสียใจ คือจั่งอ้ายตอนเจ้าบอกลา ถึงฮักเจ้าเหมือนวันผ่านมา สิบ่ให้เขาเสียน้ำตาคืออ้าย