อินแฮง

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อินแฮง ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Dm |

A# C | F Dm |Gm Am | Dm |

ใจอ้าDmยยังฮัก บ่มีเปลี่ยนแปลง อินแฮCงเด้หล่าสิให้Dmอ้ายเฮ็ดคือบ่Fหัวซา ยามน้อCงสิลาอ้ายไปA#บ..กันมCาตั้งนาน  ฮัA#ก..น้องเบิดCหัวใจอ้ายเฮ็Amดบ่ได้อีหลี

น้องเดิDmนมาขอ..ให้ลืมความหลังที่เฮCาเคยมีและบอDmกเหตุผลว่าเจFอคนดี เวิร์คกว่Cาที่เฮาคบกันA#อ..ให้อ้าCยหยุดฝัน  ขA#อ..ให้เฮCาจบกันมัAmนบ่แม่นของง่าย

อ้ายยัA#งลืมน้อCงบ่ได้ อ้ายขA#อเวลCาทำใจฮู้Fอยู่ว่าฮักAmนั้นคือการใDmห้อ้าFยสิพยายาAmมลืมน้องให้ไDmด้แต่มื้อนี้หัวGm Cใจ..       ยังไม่มีวี่แววจะลืF

ใจอ้าDmยยังฮัก..บ่มีเปลี่ยนแปลงอินแฮCง ลืมยากช่วยต่อDmเวลา..ให้อ้าFยตั้งหลักจักหน่อCยแหน่เด้อคนงามA#อ..อ้ายบ่Cขาดใจ  พA#อ..อ้ายทันCบอกใจให้ลืมAmน้องได้จักหน่อย

Dn | C |Dm F | C |
A# C | A# C |Am | Am |

* | ** |

ให้ลืมCน้องได้จักDmหน่อยฟังเพลง - อินแฮง ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง อินแฮง ไอดิน อภินันท์ ใจอ้ายยังฮัก บ่มีเปลี่ยนแปลง อินแฮงเด้หล่า สิให้อ้ายเฮ็ดคือบ่หัวซา ยามน้องสิลาอ้ายไป คบ กันมาตั้งนาน ฮัก น้องเบิดหัวใจ อ้ายเฮ็ดบ่ได้อีหลี น้องเดินมาขอ ให้ลืมความหลังที่เฮาเคยมี และบอกเหตุผลว่าเจอคนดี เวิร์คกว่าที่เฮาคบกัน ขอ ให้อ้ายหยุดฝัน ขอ ให้เฮาจบกัน มันบ่แม่นของง่าย อ้ายยังลืมน้องบ่ได้ อ้ายขอเวลาทำใจ ฮู้อยู่ว่าฮักนั้นคือการให้ อ้ายสิพยายามลืมน้องให้ได้ แต่มื้อนี้หัวใจ ยังไม่มีวี่แววจะลืม ใจอ้ายยังฮัก บ่มีเปลี่ยนแปลง อินแฮง ลืมยาก ช่วยต่อเวลา ให้อ้ายตั้งหลัก จักหน่อยแหน่เด้อคนงาม พอ อ้ายบ่ขาดใจ พอ อ้ายทันบอกใจ ให้ลืมน้องได้จักหน่อย ให้ลืมน้องได้จักหน่อย