จากนามาล่าฝัน

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จากนามาล่าฝัน ไอดิน อภินันท์
สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Dm C | Dm C |
Dm C | Dm C |

A# C | Am Dm |

เข้DmาเมืองกรุงไกลนCา มาตามล่าA#ฝันอยากเรียCนสูง ๆ เฮ็ดงาAmนเงินเดือนแพงDm ๆชีวิA#ตของลูกชาวนCา สวรรAmค์ให้พรแสวDmโอกาA#สมี แต่ต้องแข่งกับโชคชะCตา

สู้DmอดทนประจำCดั่งคำพ่อA#สอนรักเรียCน ขยันเหมือนพAmรที่แม่ให้DmมาเลิกเรีA#ยนทำงานพิเศษC แบ่งเบาAmค่าการศึกษDmถึงเหนื่Gmอยจนกายอ่อนล้Cา แต่ใจกล้าFแกร่ง

บ่มีเวลDmาเดินห้างดูหนัCงเหมือนดังเพื่อนDmเขาภาพพ่อกับแม่สองเฒ่A#า..ผุดเตือนอย่าฟ้าCวหลงเงาสีAmแสงหลังเพิ่นสู้ฟ้Dmา หน้าเพิ่นสู้ดิCนจนแทบสิ้นแรA#กว่าจะมีใบแดGmง..สะสมเป็นเทCา ส่งเฮาเรียFนต่อ

อยู่DmเมืองกรุงไกลนCา เพื่อตามล่าA#ฝันเร่งวัCนจบการศึกษAmา หางานที่DmรอขอวอA#นสวรรค์อย่าแกล้Cให้แสวAmงนานเกินเลยหDmนอสองเฒ่Gmาอยู่นายังรCอวันฝันเป็นFจริง

Dm | C |Am | Dm |
C | Dm |C Am | Dm |

* | ** |

Dm C | Dm Gm |C Am | Dm | Dm |ฟังเพลง - จากนามาล่าฝัน ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง จากนามาล่าฝัน ไอดิน อภินันท์ เข้าเมืองกรุงไกลนา มาตามล่าฝัน อยากเรียนสูงๆเฮ็ดงานเงินเดือนแพงๆชีวิตของลูกชาวนา สวรรค์ให้พรแสวง โอกาสมี แต่ต้องแข่งกับโชคชะตา สู้อดทนประจำดั่งคำพ่อสอน รักเรียน ขยันเหมือนพรที่แม่ให้มา เลิกเรียนทำงานพิเศษ แบ่งเบาค่าการศึกษา ถึงเหนื่อยจนกายอ่อนล้า แต่ใจกล้าแกร่ง บ่มีเวลาเดินห้างดูหนังเหมือนดังเพื่อนเขา ภาพพ่อกับแม่สองเฒ่า ผุดเตือนอย่าฟ้าวหลงเงาสีแสง หลังเพิ่นสู้ฟ้า หน้าเพิ่นสู้ดินจนแทบสิ้นแรง กว่าจะมีใบแดง สะสมเป็นเทา ส่งเฮาเรียนต่อ อยู่เมืองกรุงไกลนา เพื่อตามล่าฝัน เร่งวันจบการศึกษา หางานที่รอ ขอวอนสวรรค์อย่าแกล้ง ให้แสวงนานเกินเลยหนอ สองเฒ่าอยู่นายังรอวันฝันเป็นจริง