คอยถ่า

 คะแนน นัจนันท์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คอยถ่า คะแนน นัจนันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เค ต้นน้ำชีเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ฟาดบึ้ม เรคคอร์ด

G# A# | Gm Cm |

ยังรG#อ..ให้เจ้A#าคืนมา ยังGmคอยถ่าเจ้าอยู่Cmหม่องเก่าฮอยฮัA#กที่มี คำหวาA#นที่เว้า อักเฮาGmบ่เคยจืดจางCm

G#ม้..ว่าเจ้A#ามีไผ..คนใหGmม่เข้ามาแทนน้Cmองแต่ใจG#มันกะยังฮักหลA#าย บ่มีคลGmายฮักคือเก่Cm

G# A# | Gm Cm |

บ่เคA#ย..สิว่A#าเจ้าดอก ฮัGmกตลอดยังอยู่CmในใจคงสิG#บ่มีไผแทA#นที่ได้เบิดห้อGmงหัวใจให้เจ้Cmาผู้เดียว

ถ้G#า..มื้อไดA#เจ็บซ้ำ เขาทำGmให้เสียน้ำตCmให้เจ้G#าฟ้าวกลับคืนมA#า น้องยังถ่Gmาอยู่คือเก่Cm

G# A# Gm Cm |
G# A# Gm Cm | Cm |

กลับมาเด้G#อ ยังรA#อ ฮู้บ่น้Gmอคนทางนี้CmคิดฮอดยังจำG#อ้อมแขนฮอยกอA#ดเจ้าได้เสมD#กลับมาเด้G#อ..คนดีA# คนอยู่ทางนี้GmใจสิขาดแCmล้วกะหย่G#อนฮักเจ้าเบิดแนA#ว เบิดหัวD#ใจ

Cm | Gm |Cm | Gm |
A# | Cm | Cm |

G# A# | Gm Cm |
G# A# | Gm Cm |

 G#  กะยังฮัก กะยังแพA#ง กะหยังคิดฮอดแต่เจ้า Gm  น้องยังคิดถึงความหลังสองเฮCm   ที่เคยได้นั่งกอดกัน G#  ฮอดกอดเจ้า ฮอดยิ้มเจ้A#ามันยังตราตรึงในใจ Gm  จักสิเฮ็ดจังไดจักสิอยู่จังไCm   คั่นชีวิตน้องบ่มีเจ้า

 G#  อ้อมกอดของเจ้าในมือนั้น A#  น้องยังเจ้ามาได้เท่าสุมือนี้ Gm  กลับมาเถอะนะคนดี  Cm หัวใจน้องนี้ยังคอยถ่า G#  กลับมาหากันสาหล่า  A# กลับมาฮักกันคือเก่า Gm  ฮู้บ่หัวใจน้องปวดร้Cmาว ถ้าบ่มีเจ้าน้องอยู่บ่ได้

G# A# | Gm Cm |
G# A# | Gm Cm |

** |

กะหย่อG#นฮักเจ้าเบิดแนA#ว เบิดหัวD#ใจ

G# A# | Gm Cm | ( x2 )คอร์ดเพลง คอยถ่า คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง คอยถ่า คะแนน นัจนันท์ ยังรอ ให้เจ้าคืนมา ยังคอยถ่าเจ้าอยู่หม่องเก่า ฮอยฮักที่มี คำหวานที่เว้า อักเฮาบ่เคยจืดจาง แม้ ว่าเจ้ามีไผ คนใหม่เข้ามาแทนน้อง แต่ใจมันกะยังฮักหลาย บ่มีคลายฮักคือเก่า บ่เคย สิว่าเจ้าดอก ฮักตลอดยังอยู่ในใจ คงสิบ่มีไผแทนที่ได้ เบิดห้องหัวใจให้เจ้าผู้เดียว ถ้า มื้อไดเจ็บซ้ำ เขาทำให้เสียน้ำตา ให้เจ้าฟ้าวกลับคืนมา น้องยังถ่าอยู่คือเก่า กลับมาเด้อ ยังรอ ฮู้บ่น้อคนทางนี้คิดฮอด ยังจำอ้อมแขนฮอยกอดเจ้าได้เสมอ กลับมาเด้อ คนดี คนอยู่ทางนี้ใจสิขาดแล้ว กะหย่อนฮักเจ้าเบิดแนว เบิดหัวใจ กะยังฮัก กะยังแพง กะหยังคิดฮอดแต่เจ้า น้องยังคิดถึงความหลังสองเฮา ที่เคยได้นั่งกอดกัน ฮอดกอดเจ้า ฮอดยิ้มเจ้ามันยังตราตรึงในใจ จักสิเฮ็ดจังไดจักสิอยู่จังได คั่นชีวิตน้องบ่มีเจ้า อ้อมกอดของเจ้าในมือนั้น น้องยังเจ้ามาได้เท่าสุมือนี้ กลับมาเถอะนะคนดี หัวใจน้องนี้ยังคอยถ่า กลับมาหากันสาหล่า กลับมาฮักกันคือเก่า ฮู้บ่หัวใจน้องปวดร้าว ถ้าบ่มีเจ้าน้องอยู่บ่ได้ กะหย่อนฮักเจ้าเบิดแนว เบิดหัวใจ