คอยถ่า

 เค ต้นน้ำชี ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คอยถ่า เค ต้นน้ำชี
เนื้อร้อง/ทำนอง: เค ต้นน้ำชีเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: Wecan

D# F | Dm Gm |

ยังรD#อ..ให้เจ้Fาคืนมา ยังDmคอยถ่าเจ้าอยู่Gmหม่องเก่าฮอยฮัFกที่มี คำหวาFนที่เว้า อักเฮาDmบ่เคยจืดจางGm

D#ม้..ว่าเจ้Fามีไผ..คนใหDmม่เข้ามาแทนอ้Gmายแต่ใจD#มันกะยังฮักหลFาย บ่มีคลDmายฮักคือเก่Gm

D# F | Dm Gm |

บ่เคFย..สิว่Fาเจ้าดอก ฮัDmกตลอดยังอยู่GmในใจคงสิD#บ่มีไผแทFนที่ได้เบิดห้อDmงหัวใจให้เจ้Gmาผู้เดียว

ถ้D#า..มื้อไดFเจ็บซ้ำ เขาทำDmให้เสียน้ำตGmให้เจ้D#าฟ้าวกลับคืนมFา อ้ายยังถ่Dmาอยู่คือเก่Gm

D# F Dm Gm |
D# F Dm Gm | Gm |

กลับมาเด้D#อ ยังรFอ ฮู้บ่น้Dmอคนทางนี้GmคิดฮอดยังจำD#อ้อมแขนฮอยกอFดเจ้าได้เสมA#กลับมาเด้D#อ..คนดีF คนอยู่ทางนี้DmใจสิขาดแGmล้วกะหย่D#อนฮักเจ้าเบิดแนFว เบิดหัวA#ใจ

Gm | Dm |Gm | Dm |
F | Gm | Gm |

D# F | Dm Gm |
D# F | Dm Gm |

 D#  กะยังฮัก กะยังแพFง กะหยังคิดฮอดแต่เจ้า Dm  อ้ายยังคิดถึงความหลังสองเฮGm   ที่เคยได้นั่งกอดกัน D#  ฮอดกอดเจ้า ฮอดยิ้มเจ้Fามันยังตราตรึงในใจ Dm  จักสิเฮ็ดจังไดจักสิอยู่จังไGm   คั่นชีวิตอ้ายบ่มีเจ้า

 D#  อ้อมกอดของเจ้าในมือนั้น F  อ้ายยังเจ้ามาได้เท่าสุมือนี้ Dm  กลับมาเถอะนะคนดี  Gm หัวใจอ้ายนี้ยังคอยถ่า D#  กลับมาหากันสาหล่า  F กลับมาฮักกันคือเก่า Dm  ฮู้บ่หัวใจอ้ายปวดร้Gmาว ถ้าบ่มีเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้

D# F | Dm Gm |
D# F | Dm Gm |

** |

กะหย่อD#นฮักเจ้าเบิดแนFว เบิดหัวA#ใจ

D# F | Dm Gm | ( x2 )คอร์ดเพลง คอยถ่า เค ต้นน้ำชี

เนื้อเพลง คอยถ่า เค ต้นน้ำชี ยังรอ ให้เจ้าคืนมา ยังคอยถ่าเจ้าอยู่หม่องเก่า ฮอยฮักที่มี คำหวานที่เว้า อักเฮาบ่เคยจืดจาง แม้ ว่าเจ้ามีไผ คนใหม่เข้ามาแทนอ้าย แต่ใจมันกะยังฮักหลาย บ่มีคลายฮักคือเก่า บ่เคย สิว่าเจ้าดอก ฮักตลอดยังอยู่ในใจ คงสิบ่มีไผแทนที่ได้ เบิดห้องหัวใจให้เจ้าผู้เดียว ถ้า มื้อไดเจ็บซ้ำ เขาทำให้เสียน้ำตา ให้เจ้าฟ้าวกลับคืนมา อ้ายยังถ่าอยู่คือเก่า กลับมาเด้อ ยังรอ ฮู้บ่น้อคนทางนี้คิดฮอด ยังจำอ้อมแขนฮอยกอดเจ้าได้เสมอ กลับมาเด้อ คนดี คนอยู่ทางนี้ใจสิขาดแล้ว กะหย่อนฮักเจ้าเบิดแนว เบิดหัวใจ กะยังฮัก กะยังแพง กะหยังคิดฮอดแต่เจ้า อ้ายยังคิดถึงความหลังสองเฮา ที่เคยได้นั่งกอดกัน ฮอดกอดเจ้า ฮอดยิ้มเจ้ามันยังตราตรึงในใจ จักสิเฮ็ดจังไดจักสิอยู่จังได คั่นชีวิตอ้ายบ่มีเจ้า อ้อมกอดของเจ้าในมือนั้น อ้ายยังเจ้ามาได้เท่าสุมือนี้ กลับมาเถอะนะคนดี หัวใจอ้ายนี้ยังคอยถ่า กลับมาหากันสาหล่า กลับมาฮักกันคือเก่า ฮู้บ่หัวใจอ้ายปวดร้าว ถ้าบ่มีเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ กะหย่อนฮักเจ้าเบิดแนว เบิดหัวใจ