บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว

 เขียนไขและวานิช อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: ก้องเกียรติ เรืองน้อยโปรดิวเซอร์: คลี ธุระวร

C# D# | G# |C# D# | Fm |
C# D# | G# |C# D# | Fm |
C# D# | G# |C# D# | Fm |

ใกล้ชิC#ด..ดวงดาD#ว ความเหงG#ายามราตFmรีเรื่องราC#วที่มีD#ถูกแบ่งปัG#คืนนี้C#ล้อมวD#ง บทเพG#ลงแด่กัFmความฝัC#น.. ท่าD#มกลางดวงดาFm

แสC#งจันทร์นวD#ล หลับตาชวG#นคิดถึFmตรงนี้C# ครั้งหนึ่D#ง และความฝัG#ดวงจันC#ทร์ร้องเพD#ลง ดวงดาG#วร้องตาFmความฝัC#น..ใกล้D#ชิดดวงดาFm

C# D# | G# |C# D# | Fm |
C# D# | G# |C# D# | Fm |

ความฝัC#นที่มีD# ตอนนี้G#จงเริ่มใหFmม่ความทุกC#ข์..ที่มีD#ได้ผ่านพ้G#หลับตาC#ถอนหายใD#จ ชีวิG#ตราคาแพFmจงยิ้C#มเพื่อเรี่ยวแรD#ง เดินต่Fm

* |

บูC#..เดD#อ..ช่G#า..บูC#..เดD#อ..ช่Fmา..บูC#..เดD#อ..ช่G#า..บูC#..เดD#อ..ช่Fmา..

C# D# | G# | C# D# | Fm | ( x3 )คอร์ดเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว เขียนไขและวานิช

เนื้อเพลง บูเดอช่า ใกล้ชิดดวงดาว เขียนไข และ วานิช ใกล้ชิด ดวงดาว ความเหงายามราตรี เรื่องราวที่มีถูกแบ่งปัน คืนนี้ล้อมวง บทเพลงแด่กัน ความฝัน ท่ามกลางดวงดาว แสงจันทร์นวล หลับตาชวนคิดถึง ตรงนี้ ครั้งหนึ่ง และความฝัน ดวงจันทร์ร้องเพลง ดวงดาวร้องตาม ความฝัน ใกล้ชิดดวงดาว ความฝันที่มี ตอนนี้จงเริ่มใหม่ ความทุกข์ ที่มีได้ผ่านพ้น หลับตาถอนหายใจ ชีวิตราคาแพง จงยิ้มเพื่อเรี่ยวแรง เดินต่อ บู เดอ ช่า บู เดอ ช่า บู เดอ ช่า บู เดอ ช่า