จะพัก

  เขียนไขและวานิช   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะพัก เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: สาโรจน์ ยอดยิ่ง

G | G |D | D |C | C |G | D |

ทิ้งGฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทาDงได้ไหมหากเป็นแบบนี้Cต่อไป ฉันคงจะทGนไม่ไหDแค่อยากจะพัGกได้ไหม ให้ฉันเดินทาDงตามใจไปจากความคิCดวุ่นวาย โยนมันทิ้งไGปสักวัD

G | G |D | D |C | C |G | D |
G | G |D | D |C | C |G | D |

ติดอยู่กับงาGนและเงิน ทุกวันฉันต้องเดิDนต่อไปออกไปมองโลกCกว้างใหญ่ เบื่อแล้วชีวิGตที่วุ่นวDาย

ได้โปรดทิ้Gงฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทาDงได้ไหมหากเป็นแบบนี้Cต่อไป ฉันคงจะทGนไม่ไหDแค่อยากจะพัGกได้ไหม ให้ฉันเดินทาDงตามใจไปจากความคิCดวุ่นวาย โยนมันทิ้งไGปสักวัD

ก็อยากจะพัGกได้ไหม ให้ฉันเดินทาDงตามใจออกไปเจอเส้Cนทางใหม่ เบื่อแล้วชีวิGตที่วุ่นวDาย

G | G |D | D |C | C |G | D |
G | G |D | D |C | C |G | D |

ได้โปรดทิ้Gงฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทาDงได้ไหมหากเป็นแบบนี้Cต่อไป ฉันคงจะทGนไม่ไหD

ได้โปรดทิ้Gงฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทาDงได้ไหมหากเป็นแบบนี้Cต่อไป ฉันคงจะทGนไม่ไหD

ได้โปรดทิ้Gง..ฉันไว้D..

C | C |G | D |G |ฟังเพลง - จะพัก เขียนไขและวานิช - YouTube

เนื้อเพลง จะพัก เขียนไข และ วานิช ทิ้งฉันไว้ ปล่อยลงที่กลางทางได้ไหม หากเป็นแบบนี้ต่อไป ฉันคงจะทนไม่ไหว แค่อยากจะพักได้ไหม ให้ฉันเดินทางตามใจ ไปจากความคิดวุ่นวาย โยนมันทิ้งไปสักวัน ติดอยู่กับงานและเงิน ทุกวันฉันต้องเดินต่อไป ออกไปมองโลกกว้างใหญ่ เบื่อแล้วชีวิตที่วุ่นวาย ได้โปรดทิ้งฉันไว้