ฟ้า (Blue Heart)

 LANDOKMAI สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟ้า LANDOKMAI ลานดอกไม้
เนื้อร้อง: LANDOKMAI (ลานดอกไม้)ทำนอง: Landokmai Sripasangเรียบเรียง: Vorapat Karakate, LANDOKMAI, Puri Ninmaiดนตรี: สังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

เย็Cน เย็นอยู่รอบกายหวิว..ใจอยู่ข้างในมีสิ่Fงหนึ่งขาดหาย ภาพฝัCนวันเก่าไม่มีFเลยความหมาย..ของสFmอง..เรGา..

C Am | Dm G |
C Am | Dm G |

ก่อนนั้Cน..เคียEmงชิดใกล้กัG/BคำC..สัญEmญาผูกใG/Bที่บอFกว่าเราสอFmง..จะรัCกและเข้าใจแต่ในFเวลานี้..ใFmจของเธG

เหมืAmอนกับท้องฟ้าที่ไม่Gเคยเป็นเหมือนเดิFมเลยสักวันฉันร้อAmงไห้กับAmM7 Am7ความทุกข์ในคืนGที่เงียFบงัน แลG

ยังCนึกข้างใDmน เหตุใEmดจึงเปลี่Cยนเปลี่Cยนทั้งหัวใDmจ ทำไEmม ทำไEเพรC7าะ..ใจของคFสุดท้C7ายเธอก็คFง..จางหF Fmาย(ไป)

C Am | Dm G |
C Am | Dm G |

เหมืAmอนกับท้องฟ้าที่ไม่Gเคยเป็นเหมือนเดิFมเลยสักวันฟ้Amาที่ขุ่AmM7 Am7นมัวจะพ้นผ่านไGปได้สักFวัน แม้G

** |

C | Am |Dm | Fm |
C | Am |Dm | Fm |

ถาCมอยู่ข้างใน เหตุใAmจึงเปลี่ยนไDmปหมดทั้งใจ เพราะอะไFmถาCมอยู่ข้างใน เหตุใAmจึงเปลี่ยนไDmปหมดทั้งใจ เพราะอะไFm

C | Am | Dm | Fm | ( x2 )คอร์ดเพลง ฟ้า LANDOKMAI ลานดอกไม้

เนื้อเพลง ฟ้า LANDOKMAI ลานดอกไม้ เย็น เย็นอยู่รอบกาย หวิว ใจอยู่ข้างใน มีสิ่งหนึ่งขาดหาย ภาพฝันวันเก่า ไม่มีเลยความหมาย ของสอง เรา ก่อนนั้น เคียงชิดใกล้กัน คำ สัญญาผูกใจ ที่บอกว่าเราสอง จะรักและเข้าใจ แต่ในเวลานี้ ใจของเธอ เหมือนกับท้องฟ้า ที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน ฉันร้องไห้กับความทุกข์ในคืนที่เงียบงัน และ ยังนึกข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน เปลี่ยนทั้งหัวใจ ทำไม ทำไม เพราะ ใจของคน สุดท้ายเธอก็คง จางหาย(ไป) เหมือนกับท้องฟ้า ที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน ฟ้าที่ขุ่นมัวจะพ้นผ่านไปได้สักวัน แม้ ถามอยู่ข้างใน เหตุใด จึงเปลี่ยนไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร ถามอยู่ข้างใน เหตุใด จึงเปลี่ยนไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร