คิดไปเอง(มโน)

 วงลูกเนียง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดไปเอง (มโน) วงลูกเนียง
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิสรามินทร์ ศรประสิทธิ์ (แม็กน๊อต)เรียบเรียง: สุวรรณ นาคบุตร, ศุภกาญจน์ พรหมเกิดติดต่องานแสดง: 0966499696

ชอบมโนFไปเองคนเดียGว่าเธอEmจะรักฉันเหมือAmนกัน Dm  ยิ่งคิดแล้วมัGนก็ยิ่งเศร้าCเอง

F | C |Dm G | C G | G |

คิดเอCงเออเองแล้วหล่าวว่าเธอหนาAmวคงต้องการใครแล้วเธDmอจะรู้สึกหม้าย..ว่ามีฉันGใกล้ ๆ ทุกวันเธอบอCกว่ารู้สึกดี ทำฉันคนนี้Amหัวใจสั่นช่างเหมืDmอนคนรักกัน จนมาถึงวัGนที่ฉันเห็น

เห็นเธAmอ.. เดินไปหาใคEmรคนหนึ่งเพียบพร้Fอม จนฉันต้องถอยกลับมCฉันมอAmง.. มองดูหน้าเธEmอ เห็นแววตาที่เธอส่งมFา..บอกกันให้ฉันรู้G..

   ชอบมโนFไปเองคนเดียG   ว่าเธEmอจะรักฉันเหมือAmนกัน Dm  ยิ่งคิดแล้วมัGนก็ยิ่งเศร้าCเอง   ชอบคิดมาFกไปเสียไกG   นอนร้องใEmห้จนตาบวมAmเป่ง   มาหยFบร้องนอนฟังเพลG   บางทีFนึกหลกตัวเอGง จนเพลงมันจบCลง..

G |

บางทีCฉันคงไม่มี คงไม่มีAmที่เธอต้องการช่างน่Dmาสงสาร สงสารตัวเอGไม่มีสิทธิ์ไหCรไปทวงคืน ได้เพียงยืAmนหลบสายตากลัวเพื่Dmอนหาว่าเหมือนหมาที่หวงก้าGงไม่ใช่ของเอง

* | ** |

 Am  โทษเธอไม่ได้ เธอไม่ผิดไหG F  เป็นฉันนี่ไง คิดเบล่ออยู่คนGเดียว..

F | C |F | C |Dm | Am |F | G |

** |

   มาหยFบร้องนอนฟังเพลG   มาสมFน้ำหน้าตัวเองG แล้วเพลงก็จบลง..

C | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คิดไปเอง (มโน) วงลูกเนียง

เนื้อเพลง คิดไปเอง (มโน) วงลูกเนียง ชอบมโนไปเองคนเดียว ว่าเธอจะรักฉันเหมือนกัน ยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งเศร้าเอง คิดเองเออเองแล้วหล่าว ว่าเธอหนาวคงต้องการใคร แล้วเธอจะรู้สึกหม้าย ว่ามีฉันใกล้ๆทุกวัน เธอบอกว่ารู้สึกดี ทำฉันคนนี้หัวใจสั่น ช่างเหมือนคนรักกัน จนมาถึงวันที่ฉันเห็น เห็นเธอ เดินไปหาใครคนหนึ่ง เพียบพร้อม จนฉันต้องถอยกลับมา ฉันมอง มองดูหน้าเธอ เห็นแววตา ที่เธอส่งมา บอกกันให้ฉันรู้ ชอบมโนไปเองคนเดียว ว่าเธอจะรักฉันเหมือนกัน ยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งเศร้าเอง ชอบคิดมากไปเสียไกล นอนร้องให้จนตาบวมเป่ง มาหยบร้องนอนฟังเพลง บางทีนึกหลกตัวเอง จนเพลงมันจบลง บางทีฉันคงไม่มี คงไม่มีที่เธอต้องการ ช่างน่าสงสาร สงสารตัวเอง ไม่มีสิทธิ์ไหรไปทวงคืน ได้เพียงยืนหลบสายตา กลัวเพื่อนหาว่าเหมือนหมา ที่หวงก้างไม่ใช่ของเอง โทษเธอไม่ได้ เธอไม่ผิดไหร เป็นฉันนี่ไง คิดเบล่ออยู่คนเดียว มาหยบร้องนอนฟังเพลง มาสมน้ำหน้าตัวเอง แล้วเพลงก็จบลง