ก่อม็อบในใจเธอ

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก่อม็อบในใจเธอ ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีระ นันทพลเรียบเรียง: สังวาล ศาลางามติดต่องานแสดง: 0892055841, 0819641162

A | A |A | A |

A | C#m |D | E |
A | C#m |D | E | E |

เห็Aนว่าอ้ายบ่ปาC#mเห็นว่าอ้ายฮัDก อ้ายยอมทุกอย่EางเธอกะแฮAงเป็นไปลายต่าC#mเฮ็ดได้ เฮ็ดเอDา เอาแต่เจ้าขEอง

ทนบ่ไหAว ใจอ้ายถืกหย่C#mองต้องออกมารีกร้อDง ก่อม็อEบในใจเธA | E

อ้ายขอประท้วDง ทวงสิทธิ์ของใEบ่ยอมสยบอีกต่อไปA สิโสเจ็บละเด้F#mบ่ยอมให้ตั๋Dว ให้เอาเปรียบอยู่ร่ำไEมื่อนี้หัวใจAอ้ายมีข้อเสนF#mหวัDง หวัง หวังว่าเธEอ สิฟังแบบเปิดใA | E

(ถ้าบ่ฮักจริงกะ)ออกไป๊D ออกไป๊ออกไปE..จากหัวใจอ้าF#mถึงเจ็บกะคงบ่ฮอดตาAดีกว่Eาเป็นทาสฮักของเธF#mถ้าฮักอ้ายจริงกะไล่เขาไปD ไล่ออกไปออกไปEจากหัวใจเธF#mยังฮักน้องเสมBmอ แต่ไม่เธEอก็เขาต้องออกไA | (E)

D | D |E | F#m | F#m |
Bm | E |A |

 F#m  เว้าพื้นฮักกะฮักอยู่ เว้าพื้นแคร์กะแคร์อยู่   แต่น้ำตาขูมันทนบ่ไหE F#m  เว้าพื้นฮักกะฮักหลาย เว้าพื้นทนจนทนบ่ไหD   มื้อนี้เลยมาประท้Eวง

* | ** | ** |

ออกไปA.. ออกไป๊A..คอร์ดเพลง ก่อม็อบในใจเธอ ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง ก่อม็อบในใจเธอ ไหมไทย หัวใจศิลป์ เห็นว่าอ้ายบ่ปาก เห็นว่าอ้ายฮัก อ้ายยอมทุกอย่าง เธอกะแฮงเป็นไปลายต่าง เฮ็ดได้ เฮ็ดเอา เอาแต่เจ้าของ ทนบ่ไหว ใจอ้ายถืกหย่อง ต้องออกมารีกร้อง ก่อม็อบในใจเธอ อ้ายขอประท้วง ทวงสิทธิ์ของใจ บ่ยอมสยบอีกต่อไป สิโสเจ็บละเด้อ บ่ยอมให้ตั๋ว ให้เอาเปรียบอยู่ร่ำไป มื่อนี้หัวใจอ้ายมีข้อเสนอ หวัง หวัง หวังว่าเธอ สิฟังแบบเปิดใจ (ถ้าบ่ฮักจริงกะ)ออกไป๊ ออกไป๊ ออกไป จากหัวใจอ้าย ถึงเจ็บกะคงบ่ฮอดตาย ดีกว่าเป็นทาสฮักของเธอ ถ้าฮักอ้ายจริงกะไล่เขาไป ไล่ออกไป ออกไปจากหัวใจเธอ ยังฮักน้องเสมอ แต่ไม่เธอก็เขาต้องออกไป เว้าพื้นฮักกะฮักอยู่ เว้าพื้นแคร์กะแคร์อยู่ แต่น้ำตาขูมันทนบ่ไหว เว้าพื้นฮักกะฮักหลาย เว้าพื้นทนจนทนบ่ไหว มื้อนี้เลยมาประท้วง ออกไป ออกไป๊