อย่าห้ามใจผมเลย

  Nos   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าห้ามใจผมเลย Nos นอส
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

A# | Gm |Cm | F |
A# | Gm |Cm | F |

ครัA#บ.. ตกลงว่าเข้Gmาใจว่าที่เคยคิดCmไป ผมคิดไปเองFทั้งนั้นครัA#บ.. ที่เจอะกันทุกGmวันไปส่งคุณทุกCmวัน ผมคิดไปเองFใช่ไหม

ตื่นตอนเช้Dmา.. ก็เคยF7โทรหาทุกA#วันแล้วD#วันนี้ผมจะไปโทDmรหาใคFmก็คุณCmนั้นคงไม่อยากรับสาF

ช่วยบอกให้คนอย่างผมD#เข้าใจ ผมยอDmมเข้าใจคนอย่างผCmมมันรักข้างเดีFยวใช่ไA# A#7หมที่ผ่านมาคุณไม่คิดD#อะไร ก็ไม่Dmเป็นไร(Gm)คนอย่างผCmมยอมรักข้างเดียวต่อไปFอย่าห้ามใจผมเลย

A# | Gm |Cm | F |
A# | Gm |Cm | F |

* | ** | *** |

A# | A# | A# |

*** |

A# | Gm |

อย่าห้ามใจผมเCm | Fลยอย่าห้ามใจผมเA# | Gmลยคนอย่างผCmมยอมรักข้างเดียวต่อไปFอย่าห้ามใจผมเลA#ฟังเพลง - อย่าห้ามใจผมเลย Nos นอส - YouTube

เนื้อเพลง อย่าห้ามใจผมเลย Nos นอส ครับ ตกลงว่าเข้าใจ ว่าที่เคยคิดไป ผมคิดไปเองทั้งนั้น ครับ ที่เจอะกันทุกวัน ไปส่งคุณทุกวัน ผมคิดไปเองใช่ไหม ตื่นตอนเช้า ก็เคยโทรหาทุกวัน แล้ววันนี้ผมจะไปโทรหาใคร ก็คุณนั้นคงไม่อยากรับสาย ช่วยบอกให้คนอย่างผมเข้าใจ ผมยอมเข้าใจ คนอย่างผมมันรักข้างเดียวใช่ไหม ที่ผ่านมาคุณไม่คิดอะไร ก็ไม่เป็นไร คนอย่างผมยอมรักข้างเดียวต่อไป อย่าห้ามใจผมเลย อย่าห้ามใจผมเลย อย่าห้ามใจผมเลย คนอย่างผมยอมรักข้างเดียวต่อไป อย่าห้ามใจผมเลย