ออกสื่อบ่ได้

  คู่แฝดโอเอ   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ออกสื่อบ่ได้ คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: คู่แฝดโอเอเรียบเรียง: อ.นนท์ อมตะติดต่องานแสดง: 0860069906

C Em | F G |

F G | Em Am |F G | C G | G |

กะขอบคุณCที่ยังบอกกัEmน ถึงอ้ายรัFบบ่ทันตอนนี้GกับควาCมรู้สึกดี ๆEm .. ที่เธอมีFให้กันเรื่อยมGแม้วันนี้Amต้องเจGอ..กับคำEmที่เธอบอกลAmเจ็บจนDmชา และยัGงบอกใครไม่ไC Gด้

อย่าให้เขCาฮู้ความสัมพัEmนธ์ และคืนวัFนที่เฮาเคยมีGบล็อกเบอCร์ ลบไลน์ให้Emดี อย่าให้มีFปัญหาคาGใจภาพเฮาสAmองฮักกัGน ดีลีตEmออกจากห้องใAmให้เหลือแค่Dm Gอ้าย..   และความทรCงจำ

บอกกับอ้าDmย ถ้าเจ้าอยากไปให้บอกใEmจว่าลืมอ้ายสาที่ผ่านมFา..มันบ่สำคัG

ก็แค่ความฝันFลม ๆ แล้ง ๆGบ่อาจแสดEmงให้ไผได้ฮู้Amว่าฮักเจ้Fามากกว่าแผ่นฟ้Gา ฮู้บ่Cสิโพสต์ลงเฟFซกะเฮ็ดบ่ได้Gจะโพสต์ลงไลEmน์ อ้ายยังน้ำตาAmคลอออกสื่Fอบ่ได้สำพGอ..น้องจั่งถิ่มCกัน   G

บ่เป็นหยัCงอ้ายยังบ่ตาEmยังหายใจFในวันพ่ายแGพ้จะซ่อมใจCที่มันอ่อEmนแอและแก้ข่าFวหลอยโพสต์ออกสื่GบนมือถืAmอ 4GG  ให้คEmนได้ส่าได้ลืAmสิออกสื่Dmอ ในวันGที่ทำใจCได้

Dm | Em |F | G |

F G | Em Am |F G | C |

* | ** | *** |

อ้ายสิออกสื่Dmอ.. ให้คนฮู้G.. ว่าอ้ายอกหัก..

F Fm | Em Am |F G | C | C |ฟังเพลง - ออกสื่อบ่ได้ คู่แฝดโอเอ - YouTube

เนื้อเพลง ออกสื่อบ่ได้ คู่แฝดโอเอ กะขอบคุณที่ยังบอกกัน ถึงอ้ายรับบ่ทันตอนนี้ กับความรู้สึกดีๆ ที่เธอมีให้กันเรื่อยมา แม้วันนี้ต้องเจอ กับคำที่เธอบอกลา เจ็บจนชา และยังบอกใครไม่ได้ อย่าให้เขาฮู้ความสัมพันธ์ และคืนวันที่เฮาเคยมี บล็อกเบอร์ ลบไลน์ให้ดี อย่าให้มีปัญหาคาใจ ภาพเฮาสองฮักกัน ดีลีตออกจากห้องใจ ให้เหลือแค่อ้าย และความทรงจำ บอกกับอ้าย ถ้าเจ้าอยากไป ให้บอกใจว่าลืมอ้ายสา ที่ผ่านมา มันบ่สำคัญ ก็แค่ความฝันลมๆแล้งๆบ่อาจแสดงให้ไผได้ฮู้ว่า ฮักเจ้ามากกว่าแผ่นฟ้า ฮู้บ่ สิโพสต์ลงเฟซกะเฮ็ดบ่ได้ จะโพสต์ลงไลน์ อ้ายยังน้ำตาคลอ ออกสื่อบ่ได้สำพอ น้องจั่งถิ่มกัน บ่เป็นหยังอ้ายยังบ่ตาย ยังหายใจในวันพ่ายแพ้ จะซ่อมใจที่มันอ่อนแอ และแก้ข่าวหลอยโพสต์ออกสื่อ บนมือถือ 4G ให้คนได้ส่าได้ลือ สิออกสื่อ ในวันที่ทำใจได้ อ้ายสิออกสื่อ ให้คนฮู้ ว่าอ้ายอกหัก